Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Verejné obstarávanie > Verejné obstarávanie r. 2006 - 2007

ČASŤ I:    OBSTARÁVATEĽ
1) Identifikácia obstarávateľa
I.1)  Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č. 33, 813 31 Bratislava  IČO: 00165182
      
Kontaktná osoba: Jana Petrovičová,  tel. 02/59391513, fax 02/59391573  
      
e-mail: jana_petrovicova@culture.gov.sk , www.culture.gov.sk
 § 4 ods. 1 písm a)
2) Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získať ďalšie informácie        
   
Ako v bode 1
ČASŤ II:         PREDMET OBSTARÁVANIA
3) Typ zmluvy          ٱ         
c)  Zmluva na poskytnutie služby   Kategória služby    03
4) Ide o uzavretie rámcovej zmluvy?   NIE 
5) Názov predmetu obstarávania
Zabezpečenie leteniek a súvisiacich služieb s prepravou osôb do zahraničia
6) Opis predmetu obstarávania, celkové množstvo alebo rozsah predmetu obstarávania
Predmetom obstarávania je  vymedzenie podmienok spolupráce medzi zmluvnými stranami pri   
nepravidelnom zabezpečení leteniek a s tým súvisiacich komplexných odborných služieb spojených s prepravou osôb do zahraničia  pri pracovných cestách ústavného činiteľa a pracovníkov  Ministerstva kultúry SR.  Predmet obstarávania zahŕňa: cca 300 odletov ročne do celého sveta.
7) Nomenklatúra KP      63.30.12.
8) Miesto dodania tovaru, poskytnutia služby alebo stavenisko, alebo umiestnenie prác 
   
Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č. 13, 813 31 Bratislava
9) Rozdelenie predmetu obstarávania na časti         NIE  
10) Budú akceptované variantné riešenia?                NIE  
11) Trvanie zmluvy alebo lehota na skončenie dodávky
24 mesiacov, s možnosťou predĺženia
ČASŤ III:  PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
12) Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky a/alebo odkaz na príslušné ustanovenia
Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu  obstarávateľa.
Platba sa bude realizovať v slovenských korunách (Sk, SKK) bezhotovostným platobným stykom.  Obstarávateľ  neposkytuje preddavok. 
13) Právna forma, ktorú má mať skupina vytvorená na dodanie tovaru, uskutočnenie práce alebo poskytnutie služby, ktorej ponuka bude prijatá 
 Uchádzač musí mať právnu subjektivitu.
14) Podmienky účasti týkajúce sa právneho postavenia, minimálneho ekonomického a finančného postavenia,   technickej spôsobilosti a požadované doklady ako dôkazné prostriedky
Podľa zákona  č. 523/2003 Z. z. :
-  § 29 v plnom rozsahu 
-  § 30 ods. 1 písm. a)
-  § 30 ods. 1  písm. d)
-  § 30 ods. 5 písm a),
-  § 30 ods. 5 písm b) zoznam zmlúv rovnakého alebo podobného predmetu obstarávania
   poskytnutých v predchádzajúcich troch rokoch, a to minimálne po tri zmluvy za každý
   kalendárny rok   s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov (podľa vzoru v súťažných
   podkladoch), pričom hodnota rovnakého alebo podobného plnenia za príslušný  kalendárny
   rok musí  byť minimálne 1 mil. Sk 
  
Uchádzač ďalej predloží min. 3 potvrdenia od  leteckých spoločností, že od nich poberal
   doklady tvoriace predmet obstarávania, a to v objeme nad  1 mil. Sk bez DPH 
   za 1 kalendárny rok. Doklad nesmie byť starší ako tri mesiace ku dňu predloženia ponuky,
   v origináli alebo v overenej kópii.
   Letecká spoločnosť tiež potvrdí, že v tomto objeme nie sú charterové lety. 
-  § 30 ods.5 písm. e) – čestné prehlásenie, že uchádzač má k dispozícii prostriedky,  
    
strojové a technické zariadenia potrebné na plnenie zmluvy
15) Osobitné podmienky na poskytnutie služby
     Je poskytnutie služby podmienené osobitným povolením?                    ÁNO        
a/  Predloženie dokladu o členstve v medzinárodnom združení, na základe ktorého je uchádzač  
     oprávnený vystavovať letenky a cestovné doklady (napr. IATA)
     Doklad preukazujúci povolenie uchádzača vystavovať letenky a cestovné doklady 
     v rezervačnom systéme.
b/  Vyžaduje sa od právnických osôb uvedenie mien a odbornej kvalifikácie osôb zodpovedných
     za plnenie zmluvy?   ÁNO         
ČASŤ IV:       POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
16) Boli už uchádzači vybratí?     NIE
20) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
1. cena
2. výška servisných  poplatkov 
3. ceny za doplnkové služby     
4. výška stornopoplatku   
21) Podmienky získania súťažných podkladov
a)   Lehota, najneskôr do: 2. marca 2006                                             
b)   Adresa :  Ministerstvo kultúry SR, sekcia ekonomiky, Nám. SNP č. 13, 813 31 Bratislava
                    Jana Petrovičová, tel.59391513, od 9.00 hod do 15.30 hod.
c)   Výška, podmienky a spôsob úhrady za súťažné podklady: nevyžaduje sa
22) Podmienky predkladania ponúk:
a)   Lehota do:  8. marca 2006 do 12. hod.    
b)   Adresa : Ministerstvo kultúry SR, Podateľňa,  Nám. SNP č. 13, 813 31 Bratislava   
      Úradné hodiny podateľne : 8.00-12.00 a 12.30-15.00
c)   Jazyk: slovenský
24) Lehota viazanosti ponúk 
Do  28. apríla 2005
25) Otváranie obálok s ponukami
a)  Dátum: 8. marca 2005 o 14.oo hod
b)  Miesto:  Ministerstvo kultúry SR, Nám. SNP č. 13, 813 31 Bratislava, zasadačka, 2. posh. 
c)  Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami:
     Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku          
     v lehote na predkladanie ponúk prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov alebo 
     splnomocnených zástupcov.
ČASŤ VI:       ĎALŠIE INFORMÁCIE
26) Doplňujúce informácie
27) Dátum odoslania oznámenia  30.1.2006  

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011