Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Slobodný prístup k informáciám

zákon č. 145/2010

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z. a zákona č. 477/2008 sa dopĺňa takto:

V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) ide o dokumentáciu, ktorá obsahuje informácie, ktorých zverejnenie by sa mohlo použiť na plánovanie a vykonanie činností s cieľom spôsobiť narušenie alebo zničenie jadrového zariadenia alebo objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov podľa osobitných predpisov.24c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24c znie:

„24c) Napríklad § 27 zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej

republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. z., § 3 ods. 14 a prílohy

č. 1 a 2 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní

jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisov.“.

 

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011