Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Slobodný prístup k informáciám

Správa o sprístupňovaní informácií za rok 2006

Správa o sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v roku 2006

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ako povinná osoba podľa § 2 zákona o slobode informácií, v roku 2006 zaevidovalo 312 žiadostí o informácie. V porovnaní s rokom 2005 došlo k poklesu žiadostí o cca 21%.
V roku 2006 pokračoval narastajúci trend sprístupňovania informácií prostredníctvom elektronickej pošty; elektronicky bolo sprístupnených až 95% všetkých informácií. Poštou bolo sprístupnených           5 % všetkých žiadostí. Jedna žiadosť bola sprístupnená telefonicky. Päť žiadostí bolo úplne alebo čiastočne postúpených inej povinnej osobe; najčastejšie Rade pre vysielanie a retransmisiu, Ministerstvu financií SR, Ministerstvu vnútra SR a verejnoprávnym vysielateľom - Slovenskej televízií a Slovenskému rozhlasu. Osem žiadostí vybavovalo ministerstvo na základe postúpenia od inej povinnej osoby. Tri žiadosti boli doplnené z podnetu ministerstva alebo iniciatívy žiadateľa.

Obratom do piatich dní bolo vybavených takmer 35 % žiadostí, v lehote do 8 pracovných dní bolo vybavených 36 % žiadostí. V lehote dlhšej ako 8 pracovných dní bolo vybavených 92 žiadostí. V týchto prípadoch išlo zväčša o komplexnejšie informácie z jednotlivých oblastí kultúry, pri ktorých odbor komunikačných médií a ochrany autorského práva žiadal o súčinnosť aj príslušný odborný útvar ministerstva.
V hodnotenom období nebolo vydané žiadne rozhodnutie o nesprístupnení informácie. Ministerstvo sa však zaoberalo jedným rozkladom spoločnosti PROFUNDS, a. s. vo veci neposkytnutia informácií dotýkajúcich sa prevodu vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku štátu. Keďže ministerstvo (OKMOAP) nevydalo rozhodnutie, ktorým by odmietlo sprístupnenie informácie, predmetný rozklad nespĺňal podmienky opravného prostriedku podľa § 18 ods. 1 zákona č. 212/2000 Z. z., o čom bol žiadateľ aj písomne informovaný.
Najviac požadovaných informácií (124 žiadostí) sa v roku 2006 týkalo Grantového systému MK SR, a to všeobecne základných informácií o grantovom systéme, ako aj jednotlivých konkrétnych programov a žiadostí. V tomto kontexte je dôvodné poznamenať, že jednotlivé žiadosti smerujúce priamo na príslušné sekcie garantujúce jednotlivé programy (najmä telefonické žiadosti a konzultácie), pokiaľ neboli výslovne označené za žiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. a boli vybavené v plnom rozsahu sa štatisticky nezaznamenávajú. Registrácie periodickej tlače, verejnoprávnych vysielateľov a oblasti kinematografie sa týkalo 11,2 % žiadostí, kultúrnych pamiatok 5,4 % žiadostí, 6,4% žiadostí sa týkalo autorského práva a ochrany duševného vlastníctva, 5,4 % žiadostí sa týkalo cirkví a náboženských spoločností.
Vychádzajúc zo správy sprístupňovania informácií organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva z júna 2006 v roku 2005 sa ukazuje opodstatneným zopakovať skríning sprístupňovania informácií v rezorte kultúry (organizáciách MK SR), najmä s ohľadom na
- prehodnotenie spôsobu zverejňovania povinných informácií na www stránkach tak, aby tieto boli priehľadnejšie pre bežného užívateľa;
- upozorniť jednotlivé organizácie na povinné zverejňovanie údajov, napr. kontraktov;
- opakovane skontrolovať aktuálnosť interných predpisov jednotlivých organizácií upravujúcich sprístupňovanie informácií.

Celkový prehľad žiadostí o sprístupnenie informácií za rok 2006 tvorí prílohu č. 1 tejto správy. Prílohou č. 2 je Informácia o výsledku kontroly plnenia úloh z uznesenia vlády č. 321/2003 bod B. 2., ktoré stanovuje spôsob prístupu k informáciám v súlade s dokumentom AUDIT a so zákonom o slobode informácií, vrátane kontroly aktualizácie opatrení schválených v bode A.1. uznesenia vlády SR                         č. 1078/2000. V prílohe č. 3 je v súlade s pravidelnou aktualizáciou navrhnutých 20 najčastejšie žiadaných informácií, ktoré sa uverejňujú na internetovej stránke ministerstva kultúry v časti FAQ (frequently asked question).

 

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011