Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Slobodný prístup k informáciám

Správa o výsledku kontroly za rok 2006

Informácia o výsledku kontroly plnenia úloh z uznesenia vlády č. 321/2003 bod B. 2., ktoré stanovujú spôsob prístupu k informáciám v súlade s dokumentom AUDIT a so zákonom o slobode informácií, vrátane kontroly aktualizácie opatrení schválených v bode A.1. uznesenia vlády SR č.1078/2000.

1. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry") v zmysle § 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon oslobode informácií) v znení neskorších predpisov, zverejňuje informácie a umožňuje hromadný prístup k informáciám, ktoré sú vecne dostupné a vzťahujú sa k pôsobnosti ministerstva. Všetky dostupné materiály sú zverejnené na internetových stránkach ministerstva kultúry - http://www.mksr.sk/ alebo http://www.culture.gov.sk/. Požiadavka dostupného formátu podľa čl. 5 Smernice 2003/98/ES európskeho parlamentu a rady o opakovanom použití informácií verejného sektora je napĺňaná od roku 2004 postupným dopĺňaním anglickej verzie internetovej stránky.

2. Ministerstvo kultúry zverejňuje aktuálne informácie podľa § 5 zákona o slobode informácií aj na verejne prístupnom mieste - dvoch úradných tabuliach v podateľni ministerstva. Informácie sa týkajú:
- zriadenia ministerstva kultúry vrátane jeho práv a kompetencií a popisu organizačnej štruktúry,
- miesta, času a spôsobu, akým možno získať informácie,
- miesta a spôsobu podania žiadosti,
- postupu ministerstva kultúry pri vybavovaní žiadostí o informáciu vrátane lehôt, ktoré je nutné dodržať,
- prehľadu predpisov, pokynov a inštrukcií, podľa ktorých ministerstvo kultúry koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti právnických a fyzických osôb vo vzťahu k ministerstvu,
- sadzobníka správnych poplatkov za vykonané správne úkony,
- sadzobníka úhrad za sprístupňovanie informácií.

3. Ministerstvo kultúry na svojich internetových stránkach zverejňuje materiály koncepčného a strategického charakteru a texty navrhovaných právnych noriem po ich predložení na medzirezortné pripomienkové konanie. Tieto materiály sú zverejňované v časti ,,LEGISLATÍVA alebo DOKUMENTY" a sú priebežne aktualizované.

4. Informácie, ktoré sa týkajú hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom štátu, sú zverejnené na internetových stránkach ministerstva v časti MINISTERSTVO - Financie, Verejné obstarávanie, Nájomné zmluvy, Kontrakty.

5. Subjektom zodpovedným za prijímanie, evidovanie, postúpenie žiadostí, sprístupňovanie informácií a prijímanie rozkladov a odvolaní bol vroku 2006 vsúlade s Metodickým pokynom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3510/2006-110/12370 z 29. júna 2006, ktorým sa vydávajú pravidlá na vykonanie zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, organizačný útvar ministerstva kultúry - odbor komunikačných médií a ochrany autorského práva sekcie médií a audiovízie. Subjektom zodpovedným za sprístupňovanie informácií je každý organizačný útvar ministerstva, a to podľa zamerania svojej činnosti a podľa druhu požadovanej informácie.

6. Odbor komunikačných médií a ochrany autorského práva zabezpečuje archiváciu všetkých spisov žiadostí o informácie. Archivovanie dokumentov sa vykonáva v zmysle Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK - 1623/2005-700/32855 z 19. decembra 2005 pre automatizovaný systém správy registratúry

7. Evidencia žiadosti o informácie obsahuje všetky náležitosti podľa § 20 zákona č. 211/2000 Z. z.

8. Spis s poskytnutými informáciami sa po vybavení ukladal na odbore komunikačných médií a ochrany autorského práva. Spis obsahuje všetky písomnosti týkajúce sa vybavovania žiadosti vrátane informácie o spôsobe vybavenia.

9. Žiadosť podaná ministerstvu kultúry bola podateľňou ministerstva priamo postúpená odboru komunikačných médií a ochrany autorského práva, ktorý ju zaevidoval a žiadosti bolo pridelené číslo z evidencie žiadostí. Ak si vybavenie žiadosti vyžadovalo súčinnosť iného organizačného útvaru, odbor postúpil predmetnú žiadosť na zaujatie stanoviska tomuto útvaru.

11. V  prípade doplnenia chýbajúcich náležitostí žiadosti sa tieto chýbajúce informácie dopĺňali obratom. Žiadna z informácií nebola odložená bez vydania rozhodnutia.

12. V roku 2006 nebola spoplatnená žiadna žiadosť o informáciu.

13. Ministerstvo kultúry má od júna 2006 nový sadzobník nákladov spojených s poskytnutím informácií, ktorý je prílohou č. 2 metodického pokynu. Sadzobník bol vyhotovený po prehodnotení materiálnych nákladov na papier, tlač, prípadne iný nosič dát. Sadzobník, vyhláška Ministerstva financií SR o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií, ako aj samotný metodický pokyn sú v zmysle zákona o slobode informácií zverejnené na internetovej stránke ministerstva kultúry v časti ,,Servis", ako aj na informačnej tabuli, ktorá je prístupná verejnosti v priestoroch podateľne ministerstva kultúry.

14. Žiadosť o informácie možno podať poštou, osobne, telefonicky, faxom alebo elektronickou poštou. Ministerstvo kultúry sprístupňuje požadované informácie najmä ústne, elektronicky, písomne, nahliadnutím do spisu, vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácie na technický nosič dát každému žiadateľovi tak, aby neboli porušené povinnosti vyplývajúce pre ministerstvo kultúry z obmedzenia prístupu k informáciám upraveného zákonom.

15. Všetky požadované informácie boli sprístupnené formou určenou žiadateľom alebo dohodnutou so žiadateľom - poštou, elektronickou poštou, telefonicky, faxom alebo osobne.

16. Žiadosti, ktoré nebolo možné zo zákonných dôvodov vybaviť v základnej lehote (8 pracovných dní), boli vybavené v lehote podľa § 17 ods. 2 zákona o slobode informácií. Žiadateľ bol s touto skutočnosťou včas oboznámený, prípadne s ním bol takýto postup dohodnutý.

17. V prípade, ak ministerstvo kultúry nedisponovalo požadovanými informáciami, žiadosť postúpilo príslušnej povinnej osobe. Najčastejšie išlo o verejnoprávnych vysielateľov, Radu pre vysielanie a retransmisiu a Ministerstvo financií SR.

18. Ministerstvo kultúry k 31. 12. 2006 nevydalo ani jedno rozhodnutie o nesprístupnení informácie. V jednom prípade sa zaoberalo podaním žiadateľa označeným ako rozklad. Vzhľadom na skutočnosť, že toto podanie nespĺňalo podmienky opravného prostriedku podľa § 18 ods. 1 zákona č.212/2000Z. z ministerstvo nerozhodlo v druhom stupni a o tejto skutočnosti informovalo žiadateľa.

19. Ministerstvo kultúry k 31. 12. 2006 neobmedzilo prístup k informáciám z dôvodu ochrany utajovaných skutočností. Z dôvodu ochrany obchodného tajomstva obmedzilo prístup k informáciám čiastočne v jednom prípade po dohode so žiadateľom, obmedzenie prístupu tak nebolo dôvodom na vydanie rozhodnutia o nesprístupnení informácie.

20. Ministerstvo kultúry neobmedzilo prístup kinformáciám z dôvodu ochrany osobných údajov.

21. V zmysle § 6 ods. 3 zákona o slobode informácií sú všetky registre a zoznamy vedené ministerstvom kultúry zverejnené na internetovej stránke ministerstva v častiach podľa vecného obsahu registra či zoznamu; súhrnný zoznam je uverejnený na stránke v časti „Dokumenty".

22. Ani jedna žiadosť sa netýkala neukončeného správneho konania.

23. Ani jeden zamestnanec ministerstva kultúry sa k 31. 12. 2006 vedome nedopustil priestupku podľa § 42a zákona č. 372/1990 Zb. priestupkoch v znení neskorších predpisov tým, že by sprístupnil nepravdivé a neúplné informácie alebo vydal rozhodnutie alebo príkaz, ktorým by zapríčinil porušenie práva na sprístupnenie informácií.

24. Ministerstvo kultúry vydalo nový metodický pokyn, ktorý upravuje vykonávanie zákona o slobode informácií v nadväznosti na poslednú novelu zákona 29. júna 2006 - Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-3510/2006-110/12370 z 29. júna 2006, ktorým sa vydávajú pravidlá na vykonanie zákona č. 211/2000 Z. z. oslobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon oslobode informácií) v znení neskorších predpisov. Pravidlá obsiahnuté v tomto pokyne implementovali novelu (zákon č. 628/2005 Z. z.) a sprehľadnili a spresnili postup ministerstva kultúry pri napĺňaní práva na informácie.

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011