Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Slobodný prístup k informáciám

FAQ 2006

 

1. Adresa Ministerstva kultúry SR a kontaktné údaje

Názov: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Sídlo:   Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava
Podateľňa: 8.00 - 12.00 12.30 -15.00

Spojovateľ:
Tel. č.: 02/59391155

Sprístupňovanie informácií:
Tel. č.: 02/59391 216

Zodpovedná osoba: PhDr. Eva Jonáková

 

 

2. Podmienky poskytnutia dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom ministerstva kultúry

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky poskytuje dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Grantového systému MK SR. Poskytovanie dotácií sa uskutočňuje v súlade s Výnosom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky zo 16. novembra 2005 č. MK-12947/05-110/30493 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení Výnosu MK SR z 28. marca 2006 č. MK SR 2165/2006 -110/6075 pri poskytovaní dotácie z rozpočtovej kapitoly ministerstva a pri jej vyúčtovaní upravuje Smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK - 5120/2006 - 110/19265 z  9. októbra 2006 o poskytovaní dotácií.

Štruktúru grantového systému v roku 2006 tvoria tieto grantové programy a podprogramy:

Kód

Názov programu/podprogramu/oblasti

Termíny uzávierok

% spolufinan- covania



1

Obnovme si svoj dom 

 

 


1.1

Obnova kultúrnych pamiatok

16.02.2007

20


1.2

Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách
svetového kultúrneho dedičstva

20


1.3

Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti
v oblasti ochrany pamiatkového fondu

30


1.4

Obnova a využitie pamätihodností obce
vo verejnom záujme

30


2

Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

 

 


2.1

Knižnice a knižničná činnosť

09.02.2007

30


2.2

Múzeá a galérie

30


2.3

Ochrana kultúrneho dedičstva

50


2.4

Akvizícia múzeí a galérií

30


2.5

Akvizícia knižníc

50


3

Audiovízia 2007

 

 


3.1

Tvorba a vývoj audiovizuálnych diel

5.12.2006
24.04.2007

5


3.2

Produkcia audiovizuálnych diel  

5


3.3

Produkcia dlhometrážnych filmov pre kiná

5


3.4

Postprodukcia a/alebo distribúcia audiovizuálnych diel

5


3.5

 Minoritná koprodukcia dlhometrážnych filmov pre kiná

5


3.6

Distribúcia zahraničných audiovizuálnych diel

5


3.7

 Podujatia a/alebo prezentácia audiovizuálnych diel

5


3.8

Edičná činnosť v oblasti audiovízie

5


4

Umenie

 

 


4.1

Divadlo a tanec

22.01.2007

 


4.1.1

Podpora vzniku, uvádzania a šírenia pôvodnej tvorby

5


4.1.2

Reprízy javiskového diela

5


4.1.3

Prehliadky, festivaly, súťaže

5


4.1.4

Edukačné programy (kurzy, tvorivé dielne, onferencie,
semináre, kolokviá, súťaže a pod., členstvo
v mimovládnych organizáciách)

5


4.1.5

Divadelná reflexia

5


4.2

Hudba

15.01.2007

 


4.2.1

Podpora vzniku, uvádzania a šírenia pôvodnej tvorby

5


4.2.2

Podpora koncertného života

5


4.2.3

Edukačné programy (kurzy, tvorivé dielne, Konferencie, semináre, kolokviá, súťaže a pod., členstvo v mimovládnych organizáciách)

5


4.2.4

Podpora vydávania zvukových a obrazových nosičov

5


4.2.5

Hudobná reflexia

5


4.3

Výtvarné umenie, úžitkové umenie, fotografia, dizajn, architektúra

31.01.2007

 


4.3.1

Tvorba a realizácia diel

5


4.3.2

Prezentačné aktivity: výstavy, salóny, festivaly, prehliadky

5


4.3.3

Edukačné aktivity

5


4.3.4

Reflexia výtvarných umení

5


4.4

Medziodborové profesionálne kultúrne aktivity

12.02.2007

 


4.4.1

Periodické podujatia a ďalšie aktivity - festivaly,
cykly, prehliadky prekračujúce rámec jedného druhu umenia

5


4.4.2

Neperiodické podujatia a ďalšie aktivity - kultúrne podujatia, ktoré sú súhrnom kultúrnych a umeleckých aktivít, prekračujúce rámec jedného druhu umenia

5


4.4.3

Edukačné aktivity prekračujúce rámec jedného druhu umenia

5


4.4.4

Medziodborová reflexia zahŕňajúca viaceré druhy umenia

5


4.5

Literatúra a knižná kultúra

31.01.2007

 


4.5.1

Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry a časopisov pre deti a mládež

5


4.5.2

Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

5


4.5.3

Tvorba a vydávanie prekladovej umeleckej literatúry

5


4.5.4

Tvorba a vydávanie pôvodnej a prekladovej
umenovednej a spoločenskovednej literatúry

5


4.5.5

Vydávanie umeleckých a kultúrnych časopisov

5


4.5.6

Aktivity z oblasti literatúry a knižnej kultúry (periodické a neperiodické podujatia, sympóziá, konferencie)

5


5

Pro Slovakia

 

 


5.1

Prezentácia umenia a kultúry v zahraničí

15.01.2007
1.06.2007

10


5.2

Mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov

25


5.3

Podpora úspešných projektov medzinárodnej spolupráce

25


6

Kultúra národnostných menšín

 

 


6.1

Živá kultúra

3.01.2007

10


6.2

Periodická tlač

20


6.3

Neperiodická tlač

20


6.4

Kultúrna politika 

 


6.4.1

Produkcia dokumentárnych filmov 

50


6.4.2

Prezentačné aktivity smerom k majorite 

50


7

Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva 

 

 


7.1

Živá kultúra

15.12.2006

10


7.2

Periodická tlač

20


7.3

Neperiodická tlač

20


8

Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť

 

 


8.1

Tradičná kultúra a amatérska umelecká tvorba

16.01.2007

30


8.2

Kultúrno-osvetová činnosť a voľnočasové aktivity

10


8.3

Publikačná činnosť z oblasti tradičnej kultúry, amatérskej umeleckej tvorby a kultúrno-osvetovej činnosti

30


Dotáciu možno poskytnúť len na základe písomnej žiadosti (formulár je prílohou výnosu), vyplnenej a odovzdanej na každý projekt zvlášť, v súlade s metodickými pokynmi k príslušnému programu. Finančná podpora ministerstva je  založená na princípe príspevkovosti, tzn. že  bude pokrývať len časť skutočných nákladov vynaložených na príslušný projekt, resp. aktivitu.  Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
Žiadosti je možné predkladať priebežne, podľa vyhlásených termínov na predkladanie žiadostí každý podprogram sa stanovujú priebežné kolá, v ktorých sa o jednotlivých žiadostiach rozhoduje.  Žiadosti možno predkladať osobne v podateľni ministerstva v čase od 8.00 do 12.00 a od 12.30 do 15.00 alebo posielať doporučenou poštou na adresu:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Odbor programovej podpory
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava 1

3. Materiály Ministerstva kultúry SR predkladané na rokovanie vlády, medzirezortné pripomienkovanie alebo do Legislatívnej rady vlády

Všetky materiály Ministerstva kultúry SR, ktoré sa predkladajú na medzirezortné pripomienkové konanie, na Legislatívu radu vlády SR alebo na rokovanie vlády SR sú zverejnené na internetovej stránke ministerstva kultúry - www.culture.gov.sk v časti Dokumenty.

4. Zoznam organizácií vykonávajúcich kolektívnu správu práv

Na území Slovenskej republiky v oblasti výkonu kolektívnej správy práv podľa zákona č. 618/2003 Z. z. pôsobia v súčasnosti subjekty SOZA, LITA, Slovgram, OZIS a SAPA, ktoré vykonávajú svoju činnosť na základe a v rozsahu autorského zákona, oprávnení na výkon kolektívnej správy udelených Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a zmlúv s nositeľmi práv. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súlade s § 80 a § 87 ods. 3 zákona č. 618/2003 Z. z. udelilo k dnešnému dňu tieto oprávnenia na výkon kolektívnej správy:

Slovenský ochranný zväz autorský, SOZA - sídlo: Rastislavova 3, 821 08 Bratislava, vykonáva kolektívnu správu práv autorov hudobných diel, a to v rozsahu oprávnenia na výkon kolektívnej správy  č. 1/2004.

LITA, autorská spoločnosť- sídlo Mozartova 9, 815 30 Bratislava, vykonáva kolektívnu správu práv k literárnym, dramatickým, hudobnodramatickým, choreografickým, audiovizuálnym, fotografickým dielam a dielam výtvarného umenia, a to v rozsahu oprávnenia na výkon kolektívnej správy č. 2/2004.

Slovgram, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, sídlo: Jakubovo nám. 14, 813 48 08 Bratislava, vykonáva kolektívnu správu práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov vykonáva, a to v rozsahu oprávnení na výkon kolektívnej správy č. 3/20043.

Kolektívnu správu práv výkonných umelcov na základe oprávnenia č. 4/2004 vykonáva aj Ochranné združenie interpretov Slovenska, OZIS, sídlo: Nevädzová 8, 82101 Bratislava. V zmysle vzájomnej dohody uzatvorenej medzi Slovgramom a OZISom odmenu pre výkonných umelcov zastupovaných  OZISom vyberá Slovgram. 

SAPA Slovenská asociácia producentov v audiovízii - sídlo: Gröslingova 32, 81109 Bratislava vykonáva kolektívnu správu práv výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov na základe oprávnenia na výkon kolektívnej správy č. 5/2004. 

 

5. Evidencia pamiatkového fondu

Ústredný zoznam pamiatkového fondu vedie podľa § 22 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Ústredný zoznam sa člení na register hnuteľných kultúrnych pamiatok, register nehnuteľných kultúrnych pamiatok, register pamiatkových rezervácií, register pamiatkových zón. Pamiatkový úrad vykoná zápis do ústredného zoznamu najneskôr do 30 dní od vyhlásenia veci za kultúrnu pamiatku alebo od vyhlásenia pamiatkového územia za pamiatkovú rezerváciu alebo pamiatkovú zónu. Zápis kultúrnej pamiatky bezodkladne oznámi jej vlastníkovi. Pamiatkový úrad vyznačí v príslušnom registri aj či sa nehnuteľná kultúrna pamiatka nachádza v pamiatkovej rezervácii, v pamiatkovej zóne alebo v ochrannom pásme, či má nehnuteľná kultúrna pamiatka, pamiatková rezervácia alebo pamiatková zóna vyhlásené ochranné pásmo, či je kultúrna pamiatka, pamiatková rezervácia alebo pamiatková zóna zapísaná v Zozname svetového dedičstva.

Údaje v ústrednom zozname týkajúce sa vlastníkov kultúrnych pamiatok a umiestnenia hnuteľných kultúrnych pamiatok a archeologických nálezísk sú predmetom ochrany podľa zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
K 1. 1. 2007 sa v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR eviduje 9525 nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré tvorí 13 212 pamiatkových objektov a 14 437  hnuteľných národných kultúrnych pamiatok, ktoré tvorí 30 410 pamiatkových predmetov.

6. Financovanie obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok

Financovanie obnovy a reštaurovania národných kultúrnych pamiatok sa realizuje prostredníctvom programu Obnovme si svoj dom, ktorý predstavuje komplexný rozvojový program zameraný na podporu obnovy národných kultúrnych pamiatok. Program umožňuje systémovú podporu obnovy národných kultúrnych pamiatok v jednotlivých fázach procesu ich záchrany, obnovy, prezentácie a interpretácie či už ako solitérov alebo súčastí osobitne chránených lokalít. Program umožňuje systémovú podporu aktivít zainteresovaných subjektov v procese ochrany pamiatkového fondu s cieľom zvýšenia ich odbornej, personálnej a technickej kapacity, koordinácie a spolupráce.
Gestorom programu je sekcia kultúrneho dedičstva Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.Dotáciu na obnovu a rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky možno poskytnúť len žiadateľovi, ktorý je vlastníkom takéhoto objektu. 
Štát poskytuje aj nefinančnú pomoc, podľa § 28 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu má vlastník národnej kultúrnej pamiatky právo požiadať príslušný krajský pamiatkový úrad o bezplatné poskytnutie odbornej a metodickej pomoci vo veciach ochrany národnej kultúrnej pamiatky. Adresár krajských pamiatkových úradov.

Zahraničné zdroje spolufinancovania

Štrukturálne fondy
V rámci zamerania programov v skrátenom programovacom období 2004 - 2006 najväčšie možnosti ponúkajú pre SR okrem Bratislavského kraja operačný program Základná infraštruktúra (OP ZI) a sektorový operačný program Priemysel a služby (SOP PaS), pre stanovené územia Bratislavského kraja jednotný programový dokument (JPD) Bratislava cieľ 2. Pre celú SR je aktuálna iniciatíva Interreg III.
V rámci OP ZI je to priorita č. 3 Lokálna infraštruktúra, opatrenie č. 3.1 Budovanie a rozvoj občianskej infraštruktúry, podopatrenie č. 3.1.4 Budovanie a rozvoj kultúrnej infraštruktúry, ale tiež opatrenie č. 3.4 Renovácia a rozvoj obcí. 
V SOP PaS ide o prioritu č. 1 Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb  s využitím rozvoja domáceho rastového potenciálu - opatrenie č. 1.2 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry a prioritu č. 2 Rozvoj cestovného ruchu - opatrenie č. 2.1 Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu.
V JPD Bratislava cieľ 2 je zahrnutá aj  priorita č. 1 Podpora hospodárskej činnosti a trvalo udržateľný rozvoj cieľovej oblasti, opatrenie č. 1.5 Obnova a rozvoj obcí a zachovanie kultúrneho dedičstva.
V iniciatíve ES Interreg III je v niektorých oblastiach spolupráce zaujímavá časť Interreg III A. Pravdepodobne najzaujímavejšia je časť Interreg III B CADSES s opatrením č. 3.1 Ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva. 

Bližšie informácie nájdete na tejto internetovej stránke v samostatnej kapitole )Štrukturálne fondy. Podrobnosti s kompletnými textami programov, programových doplnkov, výziev, usmernení a ďalších informácií sú na stránkach príslušných riadiacich orgánov - MVRR SR (riadiaci orgán OP ZI, JPD Bratislava cieľ 2, Interreg III A), MH SR (riadiaci orgán SOP PaS, Interreg III C) a MŽP SR (Interreg III B).

7. Informácia pre vlastníkov národných kultúrnych pamiatok o predaji

Podľa § 23 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu je vlastník národnej kultúrnej pamiatky povinný pred zamýšľaným predajom národnej kultúrnej pamiatky písomne ju ponúknuť na kúpu štátu zastúpenému Ministerstvom kultúry SR. Ponuka sa vykoná ohlásením všetkých podmienok predaja (napr.: ceny, spôsobu vyplatenia ceny, poskytnutia náhradného
ubytovania, povinnosti prebrať nájomné zmluvy s nájomníkmi a pod.) Povinnosť vlastníka, ustanovenú § 23 citovaného zákona, má podľa § 44 ods. 1) i správca alebo iný držiteľ národnej kultúrnej pamiatky, t. j. aj správca konkurznej podstaty úpadcu a exekútor. K ponuke je potrebné priložiť kópiu listu vlastníctva a v prípade, že vlastník splnomocní inú osobu (napr. právneho zástupcu, rodinného príslušníka, spoluvlastníka, a pod.), aby v jeho mene zabezpečila ponuku národnej kultúrnej pamiatky na kúpu štátu, je potrebné priložiť i splnomocnenie. V prípade, ak štát ponuku prijme, musí za národnú kultúrnu pamiatku zaplatiť cenu, ponúknutú niekým iným, ak nie je dohodnuté inak a ministerstvo kultúry určí štátnu organizáciu, ktorá do 90 dní odo dňa prijatia ponuky uzavrie s vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky kúpnu zmluvu. Predkupné právo zaniká, ak štát nemôže splniť podmienky ponúknuté popri cene a ak ich nemožno vyrovnať ani odhadnou cenou a ak štát ponuku neprijme do 30 dní odo dňa jej doručenia.

8. Vývoz a dovoz tovaru kultúrneho charakteru

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie nadobúdajú v Slovenskej republike účinnosť tieto právne predpisy ES/EÚ, ktoré stanovujú pravidlá obchodu s tretími štátmi na ochranu tovaru kultúrneho charakteru: Nariadenie Rady (EHS) č. 3911/92 z 9. decembra 1992 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru v znení nariadenia Rady (ES) č. 2469/96 zo 16. decembra 1996, nariadenia Rady (ES) č. 974/2001 zo 14. mája 2001 a nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003 a Nariadenie Komisie (EHS) č. 752/93 z 30. marca 1993 ustanovujúce vykonávacie predpisy k nariadeniu Rady (EHS) č. 3911/92 z 9. decembra 1992 o vývoze tovaru kultúrneho charakteru v znení nariadenia Komisie (ES) č. 1526/98 a nariadenia Komisie (ES) č. 656/2004. Tieto pravidlá objasňujú jednotlivé kategórie tovaru kultúrneho charakteru majúcich osobitnú ochranu pri obchodovaní s tretími krajinami. Členské štáty sú povinné vrátiť nezákonne vyvezené kultúrne predmety bez ohľadu na to, či boli vyvezené do členského štátu alebo najprv vyvezené do členského štátu a potom dovezené na územie členského štátu.
Členským štátom je však ponechané právo určovať, čo je ich národným kultúrnym bohatstvom a prijímať potrebné úpravy na jeho ochranu v oblasti vnútorného trhu bez vnútorných hraníc. Členský štát môže odmietnuť vydanie povolenia na vývoz, ak sa na príslušný tovar kultúrneho charakteru vzťahuje jeho legislatíva chrániaca národné kultúrne bohatstvo umeleckej, historickej alebo archeologickej hodnoty. K prijatiu pravidiel viedla nevyhnutnosť prijať opatrenia, ktoré zabezpečia predovšetkým jednotnú kontrolu vývozu tovaru kultúrneho charakteru na vonkajších hraniciach únie. Takýto systém si vyžaduje predkladanie povolenia vystaveného príslušným členským štátom pred uskutočnením vývozu, ako aj jasné definovanie rozsahu pôsobnosti opatrení a postupov ich uplatňovania. Tovar kultúrneho charakteru podľa časti 1.2 tejto informácie možno vyviezť z územia Spoločenstva iba s povolením príslušného orgánu Slovenskej republiky, povolenie na vývoz tovaru kultúrneho charakteru (ďalej len "povolenie"), okrem archívnych dokumentov, vydáva Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, sekcia kultúrneho dedičstva, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava, T: +421 2 59391 111, F:+421 2 59391 412), povolenie na dočasný vývoz archívnych dokumentov a povolenie na trvalý vývoz cudzích archívnych dokumentov vydáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 

9. Zoznam registrovaných cirkví a náboženských spoločností

 

1

Apoštolská cirkev na Slovensku

2

Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike

3

Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie

4

Cirkev bratská v Slovenskej republike

5

Cirkev československá husitská na Slovensku

6

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

7

Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť

8

Gréckokatolícka cirkev na Slovensku

9

Kresťanské zbory na Slovensku

10

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v Slovenskej republike

11

Novoapoštolská cirkev v Slovenskej republike

12

Pravoslávna cirkev na Slovensku

13

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

14

Rímskokatolícka cirkev v Slovenskej republike

15

Starokatolícka cirkev na Slovensku

16

Ústredný zväz židovských náboženských obcí v Slovenskej republike

 

10. Financovanie cirkví a náboženských spoločností zo štátneho rozpočtu

Prostriedky poskytnuté cirkvám a náboženským spoločnostiam prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MK SR:

 

 

POSKYTNUTÉ PROSTRIEDKY ZO ŠTÁTNEHO  ROZPOČTU ( v tis. Sk)

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006 rozpočet

Apoštolská cirkev

3 945

5 840

6 026

6 136

6 584

6 568

9 132

9 483

Cirkev bratská

4220

4 163

4 342

4 385

5 055

4 732

6 304

6 606

Bratská jednota baptistov

2 990

3 318

3 592

3 628

3 920

4 048

5 193

5 424

Evanjelická cirkev a. v.

47 675

54 837

59 897

62 786

67 932

69 771

93 181

95 862

Evanjelická cirkev metodistická

1 805

2 245

2 383

2 642

2 989

3 014

5 498

6 040

Pravoslávna cirkev

22 295

23 909

26 446

31 140

36 531

36 332

40 521

43 594

Reformovaná kresťanská cirkev

21 900

26 286

31 239

31 651

33 434

35 644

45 117

45 856

Cirkev československá husitská

380

514

690

1 076

1 261

1 386

2 066

2 389

Židovské náboženské obce

2 475

2 442

2 802

2 908

3 188

3 232

3 437

3 450

Starokatolícka cirkev

590

622

949

1 456

1 928

1 770

2 085

2 203

Rímskokatolícka cirkev

274 259

299 302

333 699

372 730

381 855

388 481

503 673

504 943

Gréckokatolícka cirkev

43 435

46 289

51 105

57 516

60 479

60 623

84 571

87 750

Konferencia biskupov Slovenska

2 544

2 359

2 824

3 280

3 694

3 646

3 876

3 856

Ekumenická rada cirkví

995

981

1 177

1 500

1 760

1 760

1 890

1 881

Slovenská katolícka charita

42 000

43 000

55 500

57 500

60 375

60 375

63 375

63 375

Diakonia Evanjelickej cirkvi a v.

4 000

3 500

4 700

5 300

5 588

5 495

5 558

5 563

Konferencia vyšších  predst. ženských rehôľ

 

 

 

 

 

 

 

9 883

Cirkev adventistov siedmeho dňa

 

 

 

 

 

 

 

550

Spolu

475 508

519 607

587 371

645 634

676 573

686 877

875 477

898 708

11. Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou

Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou (publikovaná v Zbierke zákonov 23. augusta 2001 pod č. 326/2001 Z. z.)

Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a cirkvami a  náboženskými spoločnosťami (publikovaná v Zbierke zákonov 18. mája 2002 pod č. 250/2002 Z. z.)

Základná zmluva medzi Slovenskou republíikou a  Svätou stolicou o náboženskej výchove a  vzdelávaní (publikovaná v Zbierke zákonov 9. júla 2004 pod č. 394/2004 Z. z.)

Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní (publikovaná v Zbierke zákonov 13. júla 2004 pod č. 395/2004 Z. z.)

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovne službe v ozbrojených silách a zboroch (publikovaná v Zbierke zákonov 28. novembra 2002 pod č. 648/2002 Z. z.)

12. Pravidlá národnej súťaže múzeum roka

Súťaž Múzeum roka vyhlasuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v spolupráci so Zväzom múzeí na Slovensku a Radou galérií Slovenska v súlade so Štatútom národnej súťaže  Múzeum roka. Súťaž sa vyhlasuje k 18. máju - k Medzinárodnému dňu múzeí. Do súťaže sa môže prihlásiť múzeum alebo galéria zapísané v Registri múzeí a galérií Slovenskej republiky. Hodnotené obdobie je od 1. januára - do 31. decembra príslušného roka v rámci. Štatút súťaže je zverejnený na internetovej stránke ministerstva http://www.culture.gov.sk./ 

13. Žiadosti podľa zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty

Od 1. 10. 2001 vstúpil do platnosti zákon č. 387/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty a o doplnení zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Zákon upravuje podrobnosti zaobchádzania so zbierkami v múzeách a galériách a vo vzťahu k občanom upravuje spôsob vývozu kultúrnych predmetov - predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty - mimo vlastníctva alebo správy zbierkotvorných inštitúcií. Prílohou zákona tvoria formuláre jednotlivých žiadostí, ktoré upravujú práva a povinnosti vlastníka takéhoto predmetu. Všetky formuláre sú zverejnené na stránke ministerstva. 

14. Zoznam registrovaných periodických publikácií

Zoznam registrovaných periodických publikácií je zverejnení na internetovej stránke ministerstva pod Adresáre - Register médií.    

15. Registrácia periodickej publikácie

Vydávanie periodickej tlače je upravené v zákone č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisoch, v zmysle tohto zákona, je periodická publikácia periodická tlač alebo iné periodikum vydávané najmenej dvakrát ročne pod rovnakým názvom, s označením periodicity a v úprave príznačnej pre tento druh tlačoviny. Periodickou publikáciou nie je tlačovina určená na úradné, služobné a prevádzkové potreby štátnych orgánov, obcí, iných právnických osôb a fyzických osôb.
Periodická publikácia (tlačená forma) podlieha registrácii na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.
Pri registrácii nových periodík je potrebné predložiť :
a) vyplnenú prihlášku na registráciu periodickej tlače (2x),
b) doklad o právnej subjektivite (ak je vydavateľom právnická osoba) alebo doklad o identite(ak je vydavateľom fyzická osoba)
c) jeden správny poplatok za registráciu - kolková známka v hodnote Sk 200,- Vyplnené tlačivo s požadovanými dokladmi je možné zaslať na adresu: Ministerstvo kultúry SR, SMA - Odbor komunikačných médií a ochrany autorského práva, p. H.Szalayová, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava
alebo ich môžete osobne priniesť do podateľne ministerstva.
Konanie o registrácii sa začína dňom doručenia prihlášky, ktorá obsahuje požadované náležitosti. Podľa § 7 zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov sa registrácia vykoná do 15 dní odo dňa doručenia prihlášky; o vykonaní registrácie vydáva ministerstvo kultúry potvrdenie.
Po zaregistrovaní periodika Univerzitná knižnica v Bratislave - Národnú agentúru ISSN - pridelí na požiadanie medzinárodné seriálové číslo ISSN.

16. Zoznam knižníc

Zoznam knižníc v Slovenskej republike je zverejnený na stránke ministerstva kultúry pod Knižničný systém.

17. Divadelné festivaly na Slovensku

Zoznam divadelných festivalov aj s kontaktnými údajmi je zverejnený na internetovej stránke ministerstva kultúry pod heslom Divadlo.  

18. Umelecké fondy

Na financovanie umenia z iných verejných zdrojov ako zo štátneho rozpočtu je v súčasnosti vytvorený legislatívny rámec zákonom č. 13/1993 Z. z. o umeleckých fondoch v znení zákona č. 283/1997 Z. z. Na priamu podporu umenia existujú tri umelecké fondy - literárny, hudobný a výtvarný, ktoré sú zriadené ako verejnoprávne inštitúcie na podporu tvorivej literárnej, vedeckej a umeleckej činnosti.
Príjmy umeleckých fondov sú tvorené z 2% príspevky z hrubého príjmu príjemcov autorských odmien a odmien výkonných umelcov,  príspevky za použitie voľných diel, príspevky používateľov diel a príspevky z odmien a náhrad výrobcov a dovozcov nenahratých nosičov zvukového a zvukovoobrazového záznamu a snímok a z odmien a náhrad požičiavateľov snímok, zvukových záznamov, snímok videogramov a snímok kinematografických diel. Ďalšie zdroje zo zákona tvoria výnosy z podnikania s vlastným majetkom, dary, dotácie, príspevky zo štátneho fondu kultúry Pro Slovakia (zrušený od 1.1.2002), sponzorské príspevky, dedičstvo, ako aj príjmy z nadácií. Umelecké fondy v súčasnosti nedostávajú žiadnu dotáciou zo štátneho rozpočtu priamo a ani nepriamo prostredníctvom ministerstva kultúry.
Umelecké fondy sú národnokultúrne verejnoprávne inštitúcie, ktoré by mali cieľavedome a objektívne podporovať tvorivú umeleckú činnosť. Informácie o úlohách a činnostiach umeleckých fondov sú zverejnené na ich internetových stránkach, a to http://www.fvu.sk/ - Fond výtvarných umení, http://www.hf.sk/ - Hudobný fond, http://www.litfond.sk/ Literárny fond.

19. Metodický pokyn na vykonanie zákona č. 211/2000 Z. z.

Metodický pokyn na vykonanie na vykonanie zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a sadzobník pre úhradu nákladov za sprístupnenie informácií je zverejnení na  stránke ministerstva pod heslom Prístup k informáciám.

20. Organizačná štruktúra ministerstva kultúry

Organizačná štruktúra Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je zverejnené na stránke ministerstva pod MINISTERSTVO - Organizačná štruktúra

 

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011