Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Slobodný prístup k informáciám

Informácia o sprístupňovaní informácií v rezorte kultúry za rok 2009

1.  Sprístupňovanie informácií Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako povinná osoba podľa § 2 ods. 1 zákona č. 211/2000  Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií“) postupovalo  v uplynulom roku v oblasti   sprístupňovania informácií podľa zákona o slobode informácií, metodického pokynu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK-2908/2007-211/12259 z 9. augusta  2007, ktorým sa  vydávajú pravidlá pre jednotný postup  pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v znení dodatku č. 1 č. MK - 4405/2008 -10/17863 zo 4.12.2008, zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a osobitných  predpisov vzťahujúcich sa k okruhu sprístupňovaných informácií.     
Ministerstvo v sledovanom roku zabezpečovalo prístup k informáciám ich aktívnym zverejňovaním na svojej webovej stránke,  úradných tabuliach ministerstva a sprístupňovaním informácií na základe žiadostí podaných fyzickými a právnickými osobami. Aktívnym zverejňovaním informácií realizovalo povinnosti vyplývajúce z § 5 a § 6 zákona o slobode informácií a § 3 ods. 5 správneho poriadku a zabezpečovalo hromadný prístup k informáciám podľa § 4 ods. 2 zákona o slobode informácií, ktorý umožňuje verejnosti priame a opakované vyhľadávanie a získavanie informácií. Ministerstvo v záujme prístupnosti dokumentov upravujúcich postupy v oblasti sprístupňovania informácií, ako aj  povinne zverejňovaných informácií podľa § 5 ods. 1 zákona o slobode informácií priebežne dopĺňalo časť webovej stránky  ministerstva s názvom Prístup k informáciám. Informácie podľa § 5 ods. 1 zákona o slobode informácií boli vyvesené aj na úradnej tabuli v podateľni ministerstva.    
V roku 2009 pokračoval pokles žiadostí podaných ministerstvu podľa § 14 zákona o slobode informácií zaznamenaný od roku 2007: ministerstvu bolo v roku 2009 podaných 64 žiadostí, t.j. o 67, 2 % žiadostí menej ako v roku 2007 (312 žiadostí v roku 2006, 195 žiadostí v roku 2007, 87 žiadostí v roku 2008). Ministerstvo popri žiadostiach o sprístupnenie informácií v danom roku vybavilo (e-mailom a telefonicky) početné operatívne dotazy týkajúce sa najmä technicko-administratívnej činnosti ministerstva. 
Prevažnú časť žiadostí o sprístupnenie informácií podali v roku 2009 fyzické osoby   (71, 9 %). Ministerstvo v sledovanom roku nedostalo ani jednu žiadosť osoby so zmyslovým postihnutím podľa § 4 ods. 5 zákona o slobode informácií.      
Jedným z ukazovateľov zákonného postupu povinnej osoby je lehota vybavenia žiadosti: ministerstvo v roku 2009  v lehote podľa § 17 ods. 1 zákona o slobode informácií (najneskôr do ôsmich pracovných dní od podania žiadosti) vybavilo 95, 3 % žiadostí, túto  lehotu v troch prípadoch predĺžilo podľa § 17 ods. 2 zákona o slobode informácií (vyhľadávanie rozsiahleho počtu  údajov archívneho charakteru v registratúrnom stredisku ministerstva).  Predĺženie lehoty bolo žiadateľom oznámené.

Tabuľka č. 1.: Prehľad o počte žiadostí o sprístupnenie informácií podaných ministerstvu v roku 2009 a spôsobe ich vybavenia

Ukazovateľ

Počet žiadostí

Podiel v %

Celkový počet  žiadostí, z toho podaných:

64

100

fyzickou osobou

46

71, 9

právnickou osobou

18

28, 1

Spôsob podania žiadostí:

 

 

poštou

31

48, 4

faxom

0

0

elektronickou poštou

33

51, 6

telefonicky

0

0

osobne

0

0

Lehota vybavenia žiadostí:

 

 

základná lehota (do 8 pracovných dní)

61

95, 3

predĺžená lehota (do 16 pracovných dní)

3

  4, 7

Spôsob vybavenia žiadostí:

 

 

sprístupnenie informácií bez obmedzenia

27

42, 2

odkaz na zverejnené informácie

10

15, 6

postúpenie žiadosti inej povinnej osobe

11

17, 2

odmietnutie/čiastočné odmietnutie žiadosti z toho

15

23, 4

opravné prostriedky

2

 

odložené žiadosti

1

  1, 6

Obsahové zameranie informácií:

 

 

ministerstvo ako organizácia štátnej správy

19

29,7

médiá, audiovízia a autorské právo

10

15, 6

cirkvi a náboženské spoločnosti

0

0

kultúrne dedičstvo

11

17, 2

umenie

7

11

menšiny a regionálna kultúra

5

  7, 8

grantový systém

10

15, 6

štrukturálne fondy

2

  3, 1

Účtované náklady za sprístupnenie informácie

0

0

Ministerstvo sprístupnením požadovaných informácií bez obmedzenia v sledovanom roku vybavilo 42, 2 % žiadostí. Inštitút odkazu  na  zverejnené informácie bol uplatnený pri 15, 6 % žiadostí. Keďže sa odkaz odvolával spravidla na  informácie  zverejnené na webovej stránke ministerstva, po súčte údajov o počte „odkazov“ a  sprístupnení  informácií bez obmedzenia možno konštatovať, že ministerstvo v roku 2009 sprístupnením informácií vybavilo celkom 57, 8 %  žiadostí.   
Odmietnuté respektíve čiastočne odmietnuté žiadosti predstavovali 23, 4 % z celkového počtu podaných žiadostí. Proti príslušným rozhodnutiam ministerstva boli podané dva opravné prostriedky (rozklady), v jednom prípade sa rozkladu vyhovelo sprístupnením požadovaných informácií. Postúpením žiadosti inej povinnej osobe bolo vybavených 17, 2 % žiadostí, v rámci  rezortu kultúry boli žiadosti postúpené Pamiatkovému úradu SR. Ako z tabuľky ďalej vyplýva, jedna žiadosť bola odložená z dôvodu nedoplnenia zákonných náležitostí podľa § 14 ods. 3 zákona o slobode informácií.
Po vyhodnotení obsahu požadovaných informácií možno konštatovať, že aj v roku 2009 bolo najviac žiadostí, ktoré vybavovalo ministerstvo, zameraných na informácie o ekonomickej, personálnej a organizačnej činnosti ministerstva  (29, 7 %). K tejto kategórií s podielom 15, 6 % možno priradiť žiadosti smerované ku grantovému systému ministerstva, keďže žiadatelia sa zaujímali najmä o výšku poskytnutých dotácií a ich vyúčtovanie, čo je vecnou agendou sekcie ekonomiky a projektového riadenia. V poradí druhou najpočetnejšou skupinou boli žiadosti týkajúce sa problematiky kultúrneho dedičstva (17, 2 %), nasledovala agenda sekcie médií, audiovízie a autorského zákona a agenda sekcie umenia a štátneho jazyka (11 %). Prehľad najčastejšie žiadaných informácií v roku 2009 je spracovaný v  dokumente 20 FAQ.
Ministerstvu v súvislosti so sprístupňovaním informácií nevznikli v roku 2009 náklady podliehajúce úhrade podľa Sadzobníka úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo ako správny orgán v druhom stupni konania vo veci opravného prostriedku (odvolania) proti rozhodnutiu o odmietnutí či čiastočnom odmietnutí žiadosti vydanému  organizáciou v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti nedostalo v roku 2009 ani jedno odvolanie. Voči zamestnancom ministerstva nebolo v danom roku začaté priestupkové konanie podľa § 21a zákona o slobode z dôvodu porušenia povinností ustanovených týmto zákonom.  

2. Sprístupňovanie informácií organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „organizácie“) sú povinnou osobou podľa § 2 ods. 2 zákona o slobode informácií.  
Organizácie majú zriadené a prevádzkujú svoje webové stránky, prostredníctvom ktorých zabezpečujú aktívne zverejňovanie informácií.
Údaje o sprístupňovaní informácií na základe žiadosti za rok 2009 poskytnuté organizáciami vypovedajú o nasledovnom vývoji:    
Celkový počet žiadostí podaných v organizáciách potvrdzuje tak ako v prípade ministerstva klesajúci záujem o získanie informácií prostredníctvom žiadosti o sprístupnenie informácií. V porovnaní s rokom 2007, keď organizácie dostali celkom 617 žiadostí,  v roku 2008 klesol počet žiadosti o 37, 2 %, v roku 2009  o 52, 1 %. Pokles sprístupňovania informácií na základe žiadosti potvrdzuje aj nárast počtu organizácií, ktoré v rokoch 2007 až 2009 nedostali ani jednu žiadosť, o 47, 4 %. 

Tabuľka č. 2: Prehľad o počte žiadostí podaných organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v roku 2009 a spôsobe ich vybavenia

Organizácia

 

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Bibiana

 

 

 

0

0

0

Centrálna servisná organizácia MK SR

 

1

2

1

Divadelný ústav

 

 

 

4

1

0

Hudobné centrum

 

 

 

0

0

0

Literárne informačné centrum

 

 

4

13

18

Lúčnica

 

 

 

0

0

0

MUS Mladé srdcia

 

 

 

0

0

0

Múzeum SNP

 

 

 

5

1

2

Národné osvetové centrum

 

 

0

0

0

Divadlo Nová scéna

 

 

 

0

0

0

Pamiatkový úrad SR

 

 

 

146

112

126

Slovenská filharmónia

 

 

 

2

1

0

Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu

0

0

2

Slovenská národná galéria

 

 

11

8

5

Slovenská národná knižnica

 

 

0

1

2

Slovenská ústredná hvezdáreň

 

 

0

1

1

Slovenské centrum dizajnu

 

 

0

2

0

Slovenské národné divadlo

 

 

0

0

1

Slovenské národné múzeum

 

 

94

178

402

Slovenské technické múzeum v Košiciach

 

0

3

8

Slovenský filmový ústav

 

 

0

1

8

SĽUK

 

 

 

0

0

2

Štátna filharmónia Košice

 

 

0

0

0

Štátna opera Banská Bystrica

 

 

0

0

3

Štátna vedecká knižnica  v B. Bystrici

 

3

1

0

Štátna vedecká knižnica v Košiciach

 

0

0

0

Štátna vedecká knižnica v Prešove

 

 

0

2

1

Štátne divadlo Košice

 

 

 

0

0

0

Štátny komorný orchester Žilina

 

 

0

0

0

Univerzitná knižnica v Bratislave

 

 

1

2

2

Ústav pre vzťahy štátu a cirkví

 

 

26

50

32

Celkom

 

 

293

387

612

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, ako je uvedené v tabuľke č. 2., si miernym nárastom počtu žiadostí udržal prvenstvo aj v roku 2009 (146 žiadostí). Nasleduje  Slovenské národné múzeum s počtom 94 žiadostí, oproti roku 2007 však zaznamenalo pokles  o 76, 6 %. Ďalšie organizácie rezortu, okrem Slovenskej národnej galérie (11 žiadostí)  a Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví (26 žiadostí),dostali zanedbateľný počet žiadostí (1 – 3 žiadosti). 

Tabuľka č. 3.: Spôsob vybavenia žiadostí v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva

Ukazovateľ

Počet  žiadostí

Podiel v %

Celkový počet žiadostí, z toho podaných:

293

100

fyzickou osobou

208

71

právnickou osobou

85

29

Počet žiadostí podaných:

 

 

poštou

105

35, 8

elektronickou poštou

109

37, 2

telefonicky

48

16, 4

faxom

0

0

osobne

31

10, 6

Lehota vybavenia žiadosti:

 

 

základná lehota (do 8 pracovných dní)

274

93, 5

predĺžená lehota (do 16 pracovných dní)

19

6, 5

Spôsob vybavenia žiadosti:

 

 

sprístupnenie informácií bez obmedzenia

258

88

odkaz na zverejnené informácie

7

2,4

postúpenie žiadosti inej povinnej osobe

18

6,2

odloženie žiadosti

3

1, 0

odmietnutie/čiastočné odmietnutie žiadostí  z toho

7

2, 4

podané opravné prostriedky

1

-  

Úhrada nákladov za sprístupnené informácie:

0, 40 eur

 

Ako znázorňuje tabuľka č. 3., organizácie v roku 2009 vybavili 93, 5 % žiadostí v zákonnej lehote do 8 pracovných dní a  88 % žiadostí sprístupnením informácií bez obmedzenia.  Odmietli, respektíve čiastočne odmietli 2, 4 % žiadostí a dostali jeden opravný prostriedok (odvolanie), ktorý vybavili v rámci svojich kompetencií. Na základe súhrnu údajov o podiele sprístupnených informácií bez obmedzenia a odkazoch na zverejnené informácie možno konštatovať, že organizácie v roku 2009 vybavili  celkom 90, 4 %  žiadostí sprístupnením informácií.  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

           

 

   

           

 

 

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011