Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Slobodný prístup k informáciám

Príloha č. 3 k metodickému pokynu č. MK -2908/2007-211/12259

Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií
podľa § 21 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súlade s § 5 ods. 1 písm. f) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejňuje tento sadzobník úhrad  nákladov súvisiacich so sprístupnením informácií: 

1. Náklady spojené s vyhotovením kópie informácie: 
a) 0,03 € za 1 stranu formátu A4,   
b) 0,07 € za obojstrannú kópiu formátu A4  
c) 0,07 € za 1 stranu formátu A3
d) 0,10 € za obojstrannú kópiu formátu A3 
e) 0,66 € za 1 ks nenahratej diskety 3, 5΄
f) 0,66 € za jeden kus CD ROM

2. Náklady za iný kancelársky materiál sa uhrádzajú podľa nákupnej ceny.

3. Obálky:
a) 0,03 € formát A6  
b) 0,03 € formát A5  
c) 0,10 € formát A4   

4. Náklady spojené s odoslaním informácie poštou
sa riadia cenníkom poštových služieb.  

5.  Informácie
zaslané elektronickou poštou, faxom a telefonicky sa nespoplatňujú.

Čl. 15
Úhrada nákladov
(metodický pokyn Ministerstva kultúry SR č. MK - 2908/2007 - 211/12259 z 9. augusta 2007 v znení neskorších predpisov)

(1) Bezplatne sa poskytujú:
a) informácie, ktorých súhrnné náklady spojené s vyhotovením a odoslaním informácie neprekročia 3,32 €,
b) informácie sprístupnené elektronickou poštou a telefonicky.

(2)  Žiadateľ uhrádza náklady za sprístupnenie informácií spojených so zhotovením kópií, zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie[12])
a) poštovou poukážkou,
b) bezhotovostným prevodom na účet ministerstva,
c) v hotovosti do pokladne ministerstva.

(3) Žiadateľ - platiteľ  úhradu nákladov podľa odseku 2 uhrádza pri prevzatí informácie. Úhrady sú príjmom rozpočtovej kapitoly ministerstva.

(4) Ministerstvo môže úhradu nákladov podľa odseku 2 odpustiť. O odpustení rozhoduje predstavený zodpovedného gestora. Informácia o odpustení úhrady nákladov sa založí do spisu.

(5) Žiadateľom so zmyslovým postihnutím podľa  čl. 2 ods. 1 písm. c) metodického pokynu, t.j. osobe nevidiacej, slabozrakej, nepočujúcej a nedoslýchavej, ktorá má preto obmedzenú schopnosť pri dorozumievaní, sa požadované informácie sprístupňujú bezplatne.

 

 

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011