Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Slobodný prístup k informáciám

Riadiace akty Ministerstva kultúry SR

Základné dokumenty

Organizačný poriadok MK SR
Úplné znenie organizačného a rokovacieho poriadku porady vedenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky  z 1. marca 2007, č. MK-1537/2007-10 /3385 v znení dodatku č. 1 z 18. decembra 2008, č. MK-4463/2008-10/18163
Rozhodnutie vedúcej služobného úradu MK SR, ktorým sa určuje služobný čas a pracovný čas na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky (s účinnosťou od 19. 2. 2007) dodatok č. 1 z 29.júna 2007
Pokyn vedúcej služobného úradu MK SR o úprave služobného času a pracovného času  v letnom období roku 2009
Metodické usmernenie k používaniu dochádzkového systému na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky (s účinnosťou od 19. 2. 2007) 
Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na ochranu národných kultúrnych pamiatok v krízových situáciách (s účinnosťou od 1. 10. 2008) 
Metodický pokyn Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK - 7948/2009 -10/7950 z 19. júna 2009 pre žiadateľov o poskytnutie dotácie z grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v roku 2009 program Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013
Prevádzkový poriadok administratívnej budovy MK SR  (s účinnosťou od 1. 2. 2002
Registratúrny poriadok a registratúrny plán MK SR č. MK - 1623/2005-700/32855 z 19. decembra 2005 pre automatizovaný systém správy registratúry
Dodatok č. 1 z 5. júna 2009 k Registratúrnemu poriadku a registratúrnemu plánu MK SR  č. MK – 1623/2005-700/32855 z 19. decembra 2005 pre automatizovaný systém správy registratúry
Smernica MK SR č. MK-4352/2009-10/11434 zo 17. septembra 2009, ktorou sa určujú podrobnosti  priznania nároku na osobitný príspevok a rozhodnutia o vzniku nároku na osobitný príspevok podľa § 11a a 12a zákona č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti v znení neskorších predpisov
Smernica č. MK - 3626/2007 -10/12621 z 9. 8. 2007 o vybavovaní sťažností a petícií
Smernica č. MK-2198/2009-10/1923 zo 16. februára 2009 o postupe pri zabezpečovaní zahraničných stykov
Smernica č. MK - 2223/2009-10/2025 z 10. 2. 2009 o cestovných náhradách (s účinnosťou od 15. 2. 2009)
Úplné znenie smernice MK SR č. MK-624/2008-10/1562 z 28. januára 2008 o legislatívnych pravidlách v znení smernice Ministerstva kultúry č. MK-3487/2008-10/13500 z 2. októbra 2008
Úplné znenie smernice MK SR č. MK 3117/2007-10/10212  z 31.mája 2007 o používaní služobných motorových vozidiel na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky v znení dodatku č. 1 z 13.novembra 2008
Smernica č. MK –186 /2008-10/137 z  20. decembra 2007o hospodárení s rozpočtovými prostriedkami na reprezentačné a propagačné účely (s účinnosťou od 1. 1. 2008)
Smernica č. MK – 1083/2008-10/3365 z 28. februára 2008 o postupe pri vypracúvaní, schvaľovaní a evidovaní zmlúv
Smernica č. MK - 3212/2008-10/12445 z 12. 9. 2008 o kontrolnej činnosti na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a v oblasti jeho pôsobnosti 
Smernica č. MK – 3846/2009-10/8872, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 11. decembra 2008 č. MK-4142/2008-10/16599 o poskytovaní dotácií (s účinnosťou od 15. 7. 2009)
Úplné znenie metodického pokynu MK SR č. MK-2908/2007-211/12259 z 9. augusta  2007, ktorým sa  vydávajú pravidlá pre jednotný postup pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v znení dodatku č. 1 č. MK - 4405/2008 - 10/17863 zo 4.12.2008

Financovanie a správa majetku

Smernica č. MK - 2033/2008-10/7229 o finančnom riadení a finančnej kontrole na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky  (s účinnosťou od 15. 5. 2008)
Smernica č. MK - 1758/2003-1 o používaní mobilných telefónov (s účinnosťou od 1. 1. 2004)
Interné pravidlá č. MK - 1875/2000-700 na zabezpečenie hospodárneho využívania finančných prostriedkov rozpočtovaných v kapitole Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (s účinnosťou od 22. 2. 2000)
Smernica č. MK - 3574/2007-10/12285 o inventarizácii majetku a záväzkov (s účinnosťou od 1. 9. 2007)
Smernica č. MK - 2841/2009-10/4436 o nakladaní s dočasne prebytočným, prebytočným a neupotrebiteľným majetkom štátu v správe Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Organizačný a rokovací poriadok vyraďovacej komisie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK 2842/2009 - 10/4438 z 26. marca 2009
Organizačný a rokovací poriadok likvidačnej  komisie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK 2843/2009 - 10/4439 z 26. marca 2009
Pokyn č. MK - 1410/2000-1 na zabezpečenie a manipuláciu s kľúčmi od miestností v budove Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (s účinnosťou od 31. 8. 2000)
Zásady obehu účtovných a iných dokladov (s účinnosťou od 15. mája 2005)

Verejné obstarávanie

Smernica MK SR č. MK – 4767/2006-110/17586 z 5. októbra  2006 o  verejnom obstarávaní 
Smernica MK SR č. MK-1329/2007-10/2582 z 15. 2. 2007 o centrálnom verejnom obstarávaní v rezorte kultúry

Služobné predpisy

Služobný predpis MK SR č. 1/2009 z 26. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní a podrobnosti o výbere pri  obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest
Služobný predpis MK SR č. 1/2009 z 26. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú podmienky poskytovania príplatku za vedenie služobného motorového vozidla a za starostlivosť o služobné motorové vozidlo
 

Personálna agenda

Metodický pokyn na uzatváranie dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru s účinnosťou od 1. apríla 2005
Katalóg pracovných činností s prevahou duševnej práce vo verejnej službe

Bezpečnosť pri práci a protipožiarna ochrana

Smernica č. MK - 102/2001 - 1 o poskytovaní ochranných pracovných prostriedkov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov (s účinnosťou od 22. 1. 2001) Smernica číslo MK - 103/2001 - 1 na zabezpečenie školení zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (s účinnosťou od 22. 1. 2001)
Postup č. MK - 1425/2001 - 1 pri poskytnutí prvej pomoci v prípade poškodenia zdravia (s účinnosťou od 1. 8. 2001)
Požiarny štatút MK SR (s účinnosťou od 1. 8. 2005)
Pokyny pre činnosť strážnej služby na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v budove MK SR (s účinnosťou od 1. 8. 2005)
Požiarny evakuačný plán (s účinnosťou od 1. 8. 2005)

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011