Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Slobodný prístup k informáciám

Informácia pre žiadateľov o sprístupnenie informácií 
 

1. Postup pri vybavovaní žiadosti  
Ministerstvo kultúry SR pri vybavovaní žiadosti o sprístupnenie informácií postupuje podľa 
zákona o slobode informácií metodického pokynu.
2. Náležitosti žiadosti
Žiadosť o sprístupnenie informácií musí obsahovať tieto náležitosti (§ 14 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z.z.):
- povinnú osobu, ktorej je žiadosť určená (t.j. Ministerstvo kultúry SR),
- meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno a adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa,
- ktorých informácií sa žiadosť týka,
- spôsob sprístupnenia informácií navrhnutý žiadateľom.
Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti a požadovanú informáciu nie je možné z toho dôvodu sprístupniť, ministerstvo vyzve žiadateľa, aby žiadosť v stanovenej lehote doplnil, v prípade nedoplnenia náležitostí žiadosť odloží.  
3. Spôsob podania žiadosti  
Žiadosť sa podáva 
- poštou na adresu:   
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Kancelária vedúcej služobného úradu
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava 
- osobne: 
v pracovných dňoch v čase od 9:00 h do 15:00 h
- telefonicky: 02/20482/216
- faxom: 02/59391/271
- e-mailom: mksr@culture.gov.sk 
- on-line formulárom 
V žiadosti podávanej poštou sa odporúča uviesť, že ide o žiadosť  o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z.  
4. Sprístupnenie informácií
Informácie sa sprístupňujú bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje. Požadovanú informáciu možno sprístupniť ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis alebo výpis, odkopírovaním informácií na technický nosič dát, sprístupnením kópií predlôh s požadovanými informáciami, telefonicky, faxom, poštou, elektronickou poštou. 
V žiadosti sa musí uviesť žiadaný spôsob sprístupnenia informácie.
5. Sprístupňovanie informácie pre nevidiace a slabozraké osoby 
Nevidiaca osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie slepeckým (Braillovým) písmom. Pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s červeným pásom, na ktorého zadnej strane je vyznačený druh zdravotného postihnutia „Nevidiaci -  Blind".
Slabozraká osoba je oprávnená požadovať sprístupnenie informácie zväčšeným typom písma. Pri podaní žiadosti predloží kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím.
Ministerstvo kultúry SR poskytuje informácie pre nevidiace a slabozraké osoby bezplatne.
6. Lehoty na vybavenie žiadosti
Lehota na vybavenie žiadosti je 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti, do  15 dní, ak sa sprístupňuje informácia nevidiacej osobe v Braillovom písme. Lehotu možno zo závažných dôvodov predĺžiť najviac o osem pracovných dní a o 15 pracovných dní, ak sa informácia sprístupňuje nevidiacej osobe v Braillovom písme.
7. Úhrada nákladov za sprístupnenie informácií 
Úhrada nákladov za sprístupnenie informácií je upravená vyhláškou Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií, metodickým pokynom ministerstva a Sadzobníkom úhrad. Žiadateľ - platiteľ úhradu nákladov uhrádza pri prevzatí informácie, a to poštovou poukážkou, bezhotovostným prevodom na účet ministerstva alebo v hotovosti do pokladne ministerstva. Žiadateľom so zmyslovým postihnutím sa požadované informácie poskytujú bezplatne.  
8. Opravný prostriedok (rozklad) proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie vydanom Ministerstvom kultúry SR
Proti rozhodnutiu o neposkytnutí informácie možno podať rozklad v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií na adresu:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Kancelária vedúcej služobného úradu
Nám. SNP 33
813 31 Bratislava 1
Rozklad musí obsahovať meno a adresu žiadateľa, čo žiadateľ považuje za porušenie zákona, čoho sa domáha, dátum a podpis žiadateľa.  
O rozklade rozhoduje minister kultúry na základe návrhu rozkladovej komisie. Rozhodnutie ministra je preskúmateľné súdom.
Vzor rozkladu:
Rozklad proti rozhodnutí o neposkytnutí informácie
Meno:
Priezvisko:
Adresa:
Predmet pôvodnej žiadosti o informácie (aká informácia sa požadovala):
Dátum podania žiadosti:
Dátum odmietnutia žiadosti:
Čo sa považuje za porušenie zákona:
Čoho sa žiadateľ domáha:
Dátum
Podpis žiadateľa
9. Odvolanie proti rozhodnutiu o odmietnutí/čiastočnom odmietnutí žiadosti vydanom organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR
Proti rozhodnutiu o odmietnutí/čiastočnom odmietnutí žiadosti vydanom organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií na adresu organizácie, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala o žiadosti rozhodnúť.
Ak o odvolaní nerozhodne organizácia v rámci autoremedúry, o odvolaní rozhodne kancelária vedúcej služobného úradu Ministerstva kultúry SR. Proti rozhodnutiu kancelárie nie je možné podať odvolanie. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011