Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Slobodný prístup k informáciám

Prehľad najfrekventovanejších otázok podaných Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky v roku 2009 (20 FAQ)

 

1. Pôsobnosť, štatút, organizačný poriadok a organizačná schéma Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre štátny jazyk, ochranu pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo, umenie, autorské právo a práva súvisiace s autorským právom,  osvetovú činnosť a ľudovú umeleckú výrobu, podporu kultúry národnostných menšín, prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí, vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami, médiá a audiovíziu (§ 18 zákona č. 575/2001 Z.z. z 12. decembra 2001 o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy).
Štatút, organizačná štruktúra a organizačný poriadok ministerstva sú zverejnené na webovej stránke ministerstva s nasledovným prístupom:
Ministerstvo/ Štatút MK SR: (http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/statut)
Organizačný poriadok: (http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/organizacny-poriadok)

2.  Rozpočet Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Dokumenty rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2009 -  Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu, Výdavky podľa funkčnej klasifikácie a Výdavky štátneho rozpočtu  na realizáciu programov sú zverejnené na webovej stránke ministerstva s nasledovným prístupom: Ministerstvo/Financie: www.culture.gov.sk/ministerstvo/financie.
Na uvedenej adrese sú zverejnené aj rozpočty ministerstva za roky 2002 - 2010.

3. Verejné obstarávanie v rezorte kultúry
Vnútorné riadiace akty Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pre oblasť verejného obstarávania, ktorým je smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK - 4767/2006-110/17586 z 5. októbra 2006 o verejnom obstarávaní a  smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. MK - 1329/2007-10/2582 o centrálnom  verejnom obstarávaní v rezorte kultúry, sú zverejnené na webovej  stránke ministerstva s prístupom: Ministerstvo/Verejné obstarávanie.   

4.  Kontrolná činnosť ministerstva
Informácie o zameraní kontrolnej činnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rokoch  2007 - 2010 sú zverejnené na webovej stránke s prístupom Ministerstvo/Kontrola.  Pôsobnosť  ministerstva v oblasti kontroly upravuje smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky  č. MK-3212/2008-10/12445 o kontrolnej činnosti na Ministerstve kultúry Slovenskej republiky a v oblasti jeho pôsobnosti, v oblasti vybavovania sťažností a petícií smernica Ministerstva kultúry Slovenskej republiky  č. MK 3627/2007-10/12621 o  vybavovaní sťažností a petícií.  Oba dokumenty sú zverejnené na webovej stránke ministerstva pod heslom Kontrola.

5. Poskytovanie dotácií z Grantového systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Grantový systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky je dôležitým nástrojom podpory kultúrnej politiky. Poskytovanie dotácií z grantového systému pre rok 2009 upravuje výnos Ministerstva kultúry SR č. MK - 3026/2008 - 10/11619 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, smernica Ministerstva kultúry SR č. MK - 3174/2008 - 10/12296 o poskytovaní dotácií stanovujúca postup organizačných útvarov ministerstva pri poskytovaní dotácií z rozpočtovej kapitoly ministerstva a ich vyúčtovaní a metodické usmernenia pre žiadateľov o poskytnutie dotácie v príslušných grantových programoch
Dotáciu z grantového systému v rozpočtovom roku 2009 bolo možné poskytnúť na realizáciu projektov v týchto grantových programoch: 
  1. Obnovme si svoj dom
  2. Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
  3. Audiovízia 2009 
  4. Umenie
  5. Pro Slovakia
  6. Kultúra národnostných menšín
  7. Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva  
  8. Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť 
  9. Kultúrne poukazy
10. Európske hlavné mesto kultúry - Košice 2013
Úlohou komisií ako poradných orgánov ministra kultúry Slovenskej republiky v oblasti poskytovania dotácií je posudzovať žiadosti o dotáciu a navrhovať podporu jednotlivým projektom; pôsobnosť komisií upravuje Organizačný a rokovací poriadok komisií programov/podprogramov grantového systému č. MK - 4088/2007 -  10/14753.
V záujme transparentnosti grantového systému boli príslušné informácie, štatistické údaje, zoznam žiadostí podľa programov a dotácie schválené v roku 2009 zverejnené na webovej stránke ministerstva s prístupom Grantový systém  - rok 2009/Štatistika pre verejnosť/Schválené dotácie.

6. Vyhlásenie, zmena a zrušenie kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie, pamiatkovej zóny, ochranného pásma
Podmienky a podmienky vyhlásenia kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie, pamiatkovej zóny, ochranného pásma, ich zmenu a zrušenie upravuje  zákon č. 49/2002 Z .z.   o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje hnuteľnú vec alebo nehnuteľnú vec, ktorá má pamiatkovú hodnotu, za kultúrnu pamiatku na návrh Pamiatkového úradu Slovenskej republiky.
Pamiatkovú rezerváciu vyhlasuje na návrh ministerstva vláda nariadením, v ktorom vymedzí jej územie. Návrh na vyhlásenie pamiatkovej rezervácie pripravuje Pamiatkový úrad  Slovenskej republiky v súčinnosti s orgánmi územnej samosprávy.
Pamiatkovú zónu vyhlasuje na návrh Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky rozhodnutím, v ktorom vymedzí jej územie. Účastníci konania sú o rozhodnutí informovaní verejnou vyhláškou.
Ochranné pásmo vyhlasuje po dohode so stavebným úradom Pamiatkový úrad  Slovenskej republiky rozhodnutím, v ktorom vymedzí jeho územie. Účastníci konania sú o rozhodnutí informovaní verejnou vyhláškou.
Ak nastanú nové skutočnosti, môže na návrh Pamiatkového úradu Slovenskej republiky orgán, ktorý vyhlásil kultúrnu pamiatku podľa § 15 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z .z. , pamiatkovú rezerváciu podľa § 16 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z .z.  alebo pamiatkovú zónu podľa § 17 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z .z. ,  toto vyhlásenie zmeniť vo verejnom záujme alebo po zániku pamiatkových hodnôt zrušiť.

7. Ústredný zoznam pamiatkového  fondu
Ústredný zoznam pamiatkového fondu vedie na základe § 22 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. Pozostáva z registra hnuteľných kultúrnych pamiatok, registra nehnuteľných kultúrnych pamiatok, registra pamiatkových rezervácií, registra pamiatkových zón. Zápis do  zoznamu vykoná pamiatkový úrad najneskôr do 30 dní od vyhlásenia veci za kultúrnu pamiatku alebo vyhlásenia pamiatkového územia za pamiatkovú rezerváciu alebo pamiatkovú zónu, zápis bezodkladne oznámi jej vlastníkovi. Pamiatkový úrad v príslušnom registri vyznačí aj skutočnosť, či sa nehnuteľná kultúrna pamiatka nachádza v pamiatkovej rezervácii, v pamiatkovej zóne alebo v ochrannom pásme, či má nehnuteľná kultúrna pamiatka, pamiatková rezervácia alebo pamiatková zóna vyhlásené ochranné pásmo, či je kultúrna pamiatka, pamiatková rezervácia alebo pamiatková zóna zapísaná v Zozname svetového dedičstva. Krajské pamiatkové úrady vedú zoznam pamiatkového fondu vo svojich územných obvodoch na základe výpisu z ústredného zoznamu.

8.  Štátny dohľad nad  pamiatkovým fondom   
Pamiatková inšpekcia je organizačným útvarom, prostredníctvom ktorého Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vykonáva ústredný štátny dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu (§ 4 zákona č. 2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu).
Pamiatková  inšpekcia v zmysle § 5 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatok: 
a) dozerá, ako príslušné orgány ochrany pamiatkového fondu vykonávajú ustanovenia zákona o ochrane pamiatok a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie,
b) dozerá, ako vlastníci kultúrnych pamiatok, právnické osoby a fyzické osoby dodržiavajú  zákon o ochrane pamiatok a všeobecne záväzné právne predpisy vydané na jeho vykonanie a ako plnia rozhodnutia orgánov na ochranu pamiatkového fondu,
c) dohliada na stav kultúrnych pamiatok a dodržiavanie podmienok ochrany kultúrnych pamiatok a pamiatkových území a ukladá orgánom na ochranu pamiatkového fondu povinnosť prijať opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených pri výkone dohľadu,
d) kontroluje plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov.

9.  Predkupné právo štátu
Vlastníci kultúrnych pamiatok majú v prípade zamýšľaného predaja kultúrnej pamiatky povinnosť vyplývajúcu z § 23 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu písomne ponúknuť pamiatku na prednostnú kúpu štátu zastúpenému ministerstvom  kultúry.
V prípade, ak štát ponuku prijme:
a) musí za národnú kultúrnu pamiatku zaplatiť cenu ponúknutú niekým iným, ak nie je dohodnuté inak,
b) ministerstvo kultúry určí štátnu organizáciu, ktorá do 90 dní odo dňa prijatia ponuky uzavrie s vlastníkom národnej kultúrnej pamiatky kúpnu zmluvu.
Ak štát ponuku neprijme, oznámi túto skutočnosť vlastníkovi. Neprijatie ponuky nie je správnym konaním podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaním, t. j. oznámenie sa nevydáva formou rozhodnutia.
Predkupné právo zaniká
- ak štát nemôže splniť podmienky ponúknuté popri cene a ak ich nemožno vyrovnať ani odhadnou cenou,
- ak štát ponuku neprijme do 30 dní odo dňa jej doručenia.
Príslušné informácie pre vlastníkov kultúrnych pamiatok a ponuky vlastníkov na prednostnú kúpu štátu sú zverejnené na internetovej stránke Kultúrne dedičstvo/Ochrana pamiatok/Registre a ponuky.

10.  Evidencia a zoznam registrovaných periodických publikácií
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa zákona č. 67/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) eviduje periodickú tlač vydávanú v Slovenskej republike zápisom do zoznamu periodickej tlače, zmenou zápisu v tomto zozname a výmazom zápisu z tohto zoznamu.  V zmysle tlačového zákona sa za periodickú tlač považujú noviny, časopisy alebo iná tlač vydávaná pod rovnakým názvom, s rovnakým obsahovým zameraním a v jednotnej grafickej úprave najmenej dvakrát v kalendárnom roku. Zoznam je verejne prístupná evidencia, do ktorého môže každý nahliadnuť, zhotovovať si z neho výpisy alebo odpisy.
O zápis periodickej tlače do zoznamu požiada písomne osoba, ktorá mieni vydávať periodickú tlač alebo vydavateľ periodickej tlače najneskôr v deň začiatku vydávania periodickej tlače: pri evidovaní je potrebné predložiť žiadosť o zápis, oznámenie o podieloch vydavateľa periodickej tlače na hlasovacích právach alebo základnom  imaní vysielateľa  a štruktúre vlastníckych vzťahov vydavateľa, ak je právnickou osobou a správny poplatok - kolok v hodnote 9,50 eur.  
Vydavateľ periodickej tlače je povinný písomne oznámiť ministerstvu zmenu evidovaných údajov, prerušenie alebo ukončenie vydávania periodickej tlače do 30 dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala: pri zápise je potrebné predložiť žiadosť a doložiť kolok v hodnote 6,50 eur.
Podľa § 3 zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov je vydavateľ periodickej tlače povinný bezplatne a na svoje trovy do troch dní od začatia rozširovania zasielať povinný výtlačok subjektom uvedeným v prílohe č. 1 uvedeného  zákona.

11. Evidencia slovenských audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov a multimediálnych diel, oznamovacia povinnosť osôb pôsobiacich v audiovízii
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vedie podľa zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) verejne prístupnú evidenciu slovenských audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov a multimediálnych diel a evidenciu osôb pôsobiacich v audiovízii.
Zoznamy slovenských audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckého výkonu a multimediálnych diel sú verejne prístupnými evidenciami. Ministerstvo vykonáva zápis do zoznamu na základe žiadosti podanej výrobcom slovenského audiovizuálneho diela, zvukového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela; lehota na podanie žiadosti je najneskôr 30 dní  pred začatím verejného šírenia.
Evidencia osôb pôsobiacich v audiovízii sa vzťahuje na 1. výrobcov slovenských audiovizuálnych diel,  2. výrobcov slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu, 3. výrobcov slovenského multimediálneho diela, 4. distributérov audiovizuálneho diela, 5. distributérov zvukového záznamu umeleckého výkonu, 6. distributérov multimediálneho diela, 7. osoby poskytujúce technologické a odborné služby súvisiace s výrobou audiovizuálnych diel, 8. prevádzkovateľov mediaték, 9. prevádzkovateľov audiovizuálneho technického zariadenia bez stáleho kina alebo inej prevádzkarne, 10. prevádzkovateľov videopožičovní (dvd), 11. prevádzkovateľov počítačovej herne, 12. register nezávislých producentov - výrobcov audiovizuálnych diel a výrobcov multimediálnych diel. Zoznam osôb vykonávajúcich činnosti v oblasti audiovízie na území Slovenskej republiky je verejne prístupná evidencia. Osoby podľa ods. 1 až 9 sú povinné Slovenskému filmovému ústavu oznámiť začatie/ukončenie činnosti v oblasti audiovízie najneskôr do konca kalendárneho roku, v ktorom táto skutočnosť nastala. Osoby podľa ods. 10 až 12 sú povinné oznámiť obci zriadenie/zrušenie prevádzkarne na jej území do 30 dní od jej zriadenia/zrušenia.

12. Audiovizuálny fond
S účinnosťou od 1. januára 2010 bol podľa zákona č. 516/2008 Z.z. o Audiovizuálnom  fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriadený Audiovizuálny fond ako nová verejnoprávna inštitúcia na podporu a rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu, ktorý nahradil doterajší grantový program ministerstva kultúry a výrazne rozšíril možnosti aj zdroje podpory. Základom zdrojov fondu je spojenie verejných financií (štátny rozpočet) a príspevkov od neštátnych subjektov, ktoré vo svojom podnikaní používajú audiovizuálne diela: verejnoprávna televízia (5 % z príjmov za reklamu a telenákup), súkromné televízie (2% z príjmov za reklamu a telenákup),  prevádzkovatelia kín (0,03 EUR za každú predanú vstupenku), distributéri audiovizuálnych diel (1% z príjmov za distribúciu audiovizuálnych diel okrem príjmov z kín), prevádzkovatelia retransmisie (1% z príjmov za poskytovanie retransmisie). Príspevok štátu nesmie byť nižší ako celková suma príspevkov od neštátnych subjektov. Informácie o činnosti fondu sú zverejnené na jeho webovej stránke: www.svf.sk.

13.  Kolektívna správa práv
Účelom kolektívnej správy práv podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov je kolektívne uplatňovanie a kolektívna ochrana majetkových práv autora a majetkových práv výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu a vysielateľa a umožnenie uvedenia predmetu týchto práv na verejnosti. Kolektívnu správu práv vykonáva organizácia kolektívnej správy práv, ktorej udelilo Ministerstvo kultúry SR  oprávnenie na výkon kolektívnej správy práv. Oprávnenie možno udeliť len právnickej osobe, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky a je založená na nepodnikateľský účel.  Oprávnenie sa udeľuje na základe písomnej žiadosti právnickej osoby.
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vedie evidenciu organizácií kolektívnej správy, ktorým udelilo oprávnenie (názov, sídlo organizácie kolektívnej správy a vymedzenie kolektívne spravovaných práv a predmetu týchto práv, alebo ak ide o diela, vymedzenie ich druhu).
Povinnosti organizácie kolektívnej správy a používateľa predmetu ochrany sú stanovené v § 81 autorského zákona.  Dohľad nad činnosťou organizácií vykonáva ministerstvo kultúry podľa § 83 autorského zákona.
V oblasti výkonu kolektívnej správy práv pôsobia nasledovné organizácie: 
Slovenský ochranný zväz autorský, SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava. Vykonáva kolektívnu správu práv autorov hudobných diel v rozsahu oprávnenia č. 1/2004.
LITA, autorská spoločnosť, Mozartova 9, 815 30 Bratislava. Vykonáva kolektívnu správu práv k literárnym, dramatickým, hudobnodramatickým, choreografickým, audiovizuálnym, fotografickým dielam a dielam výtvarného umenia v rozsahu oprávnenia č. 2/2004.
Slovgram, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Jakubovo nám. 14, 813 48 08 Bratislava. Vykonáva kolektívnu správu práv výkonných umelcov a výrobcov zvukových záznamov v rozsahu oprávnenia č. 3/2004.
OZIS, Ochranné združenie interpretov Slovenska, Nevädzová 8, 82101 Bratislava. Vykonáva kolektívnu správu práv výkonných umelcov na základe oprávnenia č. 1/2007. 
SAPA, Slovenská asociácia producentov v audiovízii, Gröslingova 32, 811 09 Bratislava. Vykonáva kolektívnu správu práv výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov na základe oprávnenia č. 5/2004. 
AGICOA Europe Slovensko, Košická 52, 821 08 Bratislava vykonáva kolektívnu správu práv k audiovizuálnym dielam a zvukovo-obrazovým záznamom na základe oprávnenia č. 1/2009.

14. Pôsobnosť Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v oblasti knižníc a ochrany historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov, zoznam knižníc Slovenskej republiky 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vykonáva štátnu správu v oblasti knižníc a ochrany historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov podľa § 22 zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedeného ustanovenia zákona ministerstvo kultúry:
a) riadi a koordinuje výkon štátnej správy v oblasti knižníc a ochrany historických knižničných dokumentov a historických knižničných fondov a určuje hlavné smery tejto činnosti,
b) utvára právne a organizačné podmienky na zabezpečenie a rozvoj knižničného systému,
c) utvára podmienky na informatizáciu knižníc a ich zapojenie do štátneho informačného systému,
d) vedie Zoznam knižníc Slovenskej republiky a vykonáva štátnu štatistickú evidenciu knižníc,
e) kontroluje dodržiavanie ustanovení tohto zákona a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie,
f) vyhlasuje a zrušuje vyhlásenie dokumentu alebo súboru knižničných dokumentov za historický knižničný dokument alebo historický knižničný fond,
g) udeľuje súhlas na dočasný vývoz historického knižničného dokumentu alebo historického knižničného fondu,
h) predkladá vláde Slovenskej republiky žiadosť o súhlas na trvalý vývoz historického knižničného dokumentu alebo historického knižničného fondu,
i) udeľuje súhlas na trvalý vývoz dokumentu alebo súboru knižničných dokumentov, ktorý by pre jeho mimoriadnu hodnotu bolo možné navrhnúť na vyhlásenie za historický knižničný dokument a historický knižničný fond,
j) vydáva záväzné stanovisko k zrušeniu alebo k zlúčeniu knižnice, alebo k prevodu zriaďovateľskej alebo zakladateľskej funkcie dohodou na iného zriaďovateľa alebo zakladateľa knižnice.
Zoznam knižníc v Slovenskej republike je zverejnený na webovej stránke ministerstva kultúry pod heslom Kultúrne dedičstvo/Knižničný systém/Dokumenty.

15. Vývoz zbierkových predmetov a predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pôsobí v oblasti trvalého a dočasného vývozu zbierkového predmetu vrátane jeho zámeny a predmetov múzejnej a galerijnej hodnoty.  Podmienky trvalého a dočasného vývozu zbierkového predmetu upravuje § 17 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady  č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Ministerstvo kultúry vydáva povolenia na trvalý vývoz a zámenu zbierkového predmetu na základe žiadosti, ktorú podáva múzeum alebo galéria po predchádzajúcom súhlase zriaďovateľa alebo zakladateľa v štyroch vyhotoveniach na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 4  predmetného zákona.
Dočasný vývoz zbierkového predmetu z územia Slovenskej republiky na prezentačný, vedecko-výskumný, reštaurátorský a konzervátorský účel  môže trvať  najviac dva roky  od vydania predchádzajúceho súhlasu zriaďovateľa alebo zakladateľa. Múzeum a galéria predkladajú žiadosť o povolenie na dočasný vývoz zbierkového predmetu zriaďovateľovi alebo zakladateľovi v štyroch vyhotoveniach na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 5 predmetného zákona.

16. Zoznam registrovaných cirkví a náboženských spoločností
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vykonáva registráciu cirkví a náboženských spoločností podľa  § 10 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov. Návrh na registráciu obsahuje:
a) názov a sídlo cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
b) mená, priezviská, adresy, podpisy a rodné čísla členov prípravného orgánu,
c) základnú charakteristiku zakladanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, jej učenie, poslanie a územie, na ktorom hodlá pôsobiť,
d) čestné vyhlásenia najmenej 20 000 plnoletých členov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a sú občanmi Slovenskej republiky, o tom, že sa hlásia k cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, podporujú návrh na jej registráciu, sú jej členmi, poznajú základné články viery a jej učenie a sú si vedomí práv a povinností, ktoré im vyplývajú z členstva v cirkvi alebo náboženskej spoločnosti, s uvedením ich mien, priezvisk, trvalého pobytu a rodných čísel,
e) vyhlásenie, že cirkev alebo náboženská spoločnosť bude plne rešpektovať zákony a všeobecne záväzné právne predpisy a bude tolerantná k ostatným cirkvám a náboženským spoločnostiam a osobám bez vyznania.
Ďalšie podmienky registrácie nových cirkví a náboženských spoločností sú zverejnené na webovej stránke ministerstva pod heslom Cirkvi a náboženské spoločnosti/Dokumenty.   
Zoznam registrovaných cirkví a náboženských spoločnosti v Slovenskej republike je uvedený na webovej stránke ministerstva pod heslom:  Cirkvi a náboženské spoločnosti/Registrované cirkvi.
Cirkevný odbor Ministerstva kultúry Slovenskej republiky vedie ďalej evidenciu všetkých právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a/alebo náboženských spoločností, ak nepodliehajú inej evidencii alebo registrácii. Evidencia sa vykonáva na základe Opatrenia  Ministerstva kultúry Slovenskej republiky k evidencii právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a/alebo náboženských spoločností zverejneného na webovej stránke ministerstva pod heslom Cirkvi a náboženské spoločnosti/Legislatíva.

17. Zákon o štátnom jazyku
Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upravuje používanie štátneho jazyka vo verejnom styku v súlade s Ústavou SR. Podľa čl. 6 ods. 1 Ústavy SR je štátnym jazykom na území Slovenskej republiky slovenský jazyk. Slovenský jazyk ako štátny jazyk plní národnoreprezentatívnu funkciu, ako aj funkciu všeobecného spájajúceho komunikačného nástroja  všetkých občanov Slovenskej republiky. Vláda SR v záujme zjednotenia výkladu ustanovení zákona schválila uznesením č. 933/2009.
Zásady vlády Slovenskej republiky k zákonu  č. 270/1995 Z. z. , ktoré upravujú aj postup Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pri výkone dohľadu podľa § 9 zákona o štátnom jazyku, ukladaní pokút podľa § 9a zákona o štátnom jazyku, spolupráci s odbornými slovakistickými pracoviskami v súvislosti s prerokovávaním a schvaľovaním kodifikovanej podoby štátneho jazyka.
Ministerstvo kultúry v oblasti starostlivosti o jazykovú kultúru poskytuje odbornú pomoc v oblasti jazykovej kultúry prostredníctvom metodických materiálov zverejnených na webovej stránke pod heslom Štátny jazyk. K tejto skupine materiálov patrí aj pravidelne dopĺňané Jazykové okienko. Na uvedenej stránke sú ďalej zverejnené kodifikačné príručky: Krátky slovník slovenského jazyka a Pravidlá slovenského pravopisu.

18. Profesijné a umelecké zoskupenia  v oblasti divadla   
V oblasti divadla pôsobia viaceré nezávislé mimovládne organizácie, profesijné a umelecké zoskupenia. Ich adresár je zverejnený na webovej stránke ministerstva s prístupom: Umenie/Divadlá/ Profesijné a umelecké zoskupenia. 

19. Knižné vydavateľstvá, internetové kníhkupectvá a antikvariáty
Adresár knižných vydavateľstiev, internetových kníhkupectiev a antikvariátov je  zverejnený na webovej stránke ministerstva s nasledovným prístupom: Umenie/Knižná kultúra.

20.  Slobodný prístup k informáciám
Postup Ministerstva kultúry SR v oblasti sprístupňovania informácií je upravený metodickým pokynom č. MK - 2908/2007 - 211/12259 z 9. augusta  2007,  ktorým sa  vydávajú pravidlá pre jednotný postup pri sprístupňovaní informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v znení dodatku č. 1 č. MK-4405/2008-10/17863 zo 4.12.2008 a Sadzobníkom úhrad nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 21 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov;  oba dokumenty sú zverejnené na webovej stránke ministerstva pod heslom  Prístup k informáciám.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011