Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo

Program Kultúra (2007-2013)

Program má za cieľ prispievať k rozvoju kultúry členských štátov EÚ pri rešpektovaní ich národnej a regionálnej diverzity a zároveň prezentovať ich kultúrne dedičstvo na svojom fóre.

Program bol ustanovený za účelom zvyšovania spoločnej kultúrnej hodnoty európskeho priestoru založenej na národnom kultúrnom dedičstve, prostredníctvom rozvoja spolupráce medzi kultúrnymi operátormi z oprávnených krajín, so zámerom pozdvihnutia európskeho občianstva.

Konkrétnymi cieľmi programu sú:

- podpora nadnárodnej mobility osôb pracujúcich v odvetví kultúry,

- podpora nadnárodnej mobility umelcov, kultúrnych diel a produktov,

- podpora medzikultúrneho dialógu.

 

Oblasti činnosti:

 Podpora kultúrnych projektov (oblasť činnosti 1)

Podporujú sa kultúrne organizácie pracujúce na projektoch cezhraničnej spolupráce, a za účelom podpory a realizácie kultúrnych a umeleckých aktivít. Cieľom tejto oblasti činnosti je podpora spolupráce organizácií ako divadiel múzeí, profesionálnych združení, výskumných centier, univerzít, kultúrnych inštitútov a verejných autorít z rozličných krajín, zúčastňujúcich sa na programe, a to za účelom prepojenia rozličných odvetví a rozšírenia kultúrneho a umeleckého dopadu projektov za hranice.

Táto oblasť podpory je rozdelená do štyroch kategórií:

 Oblasť činnosti 1.1: Projekty viacročnej spolupráce (trvanie 3-5 rokov)

Prvá kategória podporuje viacročné, trans-národné kultúrne spojenia najmenej šiestich kultúrnych subjektov zo šiestich krajín zúčastňujúcich sa na programe. Projekty musia byť zamerané na ich spoluprácu v rámci odvetví, ako aj interdisciplinárnu spoluprácu s cieľom rozvoja spoločných kultúrnych aktivít počas obdobia troch až piatich rokov.

Na takéto aktivity sú dostupné granty v rozmedzí od 200 000 EUR do 500 000 EUR ročne pod podmienkou, že podpora z EÚ nebude vyššia ako 50 % oprávneného rozpočtu. Cieľom je pomoc projektom v ich začiatkoch, štruktúrovaní a počas ich geografického rozširovania, podpora ich trvalého rozvoja a dosiahnutie finančnej nezávislosti

 Oblasť činnosti 1.2.1: Kooperačné činnosti (trvanie maximálne 24 mesiacov) Činnosti patriace do druhej kategórie musia združovať minimálne troch kultúrnych operátorov zameraných na odvetvovú alebo medziodvetvovú činnosť z troch krajín zúčastňujúcich sa na programe na obdobie maximálne dvoch rokov. Prioritne budú podporené projekty, ktoré majú perspektívu vzniku dlhodobej spolupráce. Na takéto aktivity sú dostupné granty v rozmedzí od 50 000 EUR do 200 000 EUR pod podmienkou, že podpora z EÚ nebude vyššia ako 50% oprávneného rozpočtu.

 Oblasť činnosti 1.2.1: Literárny preklad (trvanie maximálne 24 mesiacov)

Táto kategória podporuje projekty literárneho prekladu. Podpora z EÚ je zameraná na šírenie európskej literatúry medzi európskymi občanmi a cirkuláciu literárnych diel medzi krajinami. Nezávislé vydavateľstvá alebo skupiny vydavateľstiev z krajín participujúcich na programe môžu získať grant na preklady umeleckej literatúry z jedného európskeho jazyka do iného európskeho jazyka. Na takéto aktivity sú dostupné granty od 2 000 EUR do 60 000 EUR pod podmienkou, že podpora z EÚ nebude vyššia ako 50 % oprávneného rozpočtu.

 Oblasť činnosti 1.3: Projekty kultúrnej spolupráce s tretími krajinami (trvanie maximálne 24 mesiacov)

Štvrtá kategória podporuje projekty kultúrnej spolupráce, zamerané na kultúrnu výmenu medzi krajinami zúčastňujúcimi sa na programe a tretími krajinami, ktoré podpísali asociačné dohody alebo zmluvy o spolupráci s EÚ, obsahujúce články o kultúre. Každý rok sa vyberá jedna, alebo viac tretích krajín, spolupráca s ktorými bude podporovaná. Táto krajina/ tieto krajiny bude každý rok zverejnená na stránke Výkonnej agentúry aspoň štyri mesiace pred uzávierkou na podávanie žiadostí v tejto oblasti činnosti, tak ako je spresnené v kapitole I.8. Aktivity musia vyzdvihovať konkrétny medzinárodný rozmer spolupráce. Projekt spolupráce musí združovať minimálne troch kultúrnych z troch krajín zúčastňujúcich sa na programe, obsahovať spoluprácu najmenej s jednou organizáciou z vybranej tretej krajiny a/ alebo aktivity konajúce sa na území vybranej tretej krajiny. Na takéto aktivity sú dostupné granty od 50 000 EUR a 200 000 EUR pod podmienkou, že podpora z EÚ nebude vyššia ako 50% oprávneného rozpočtu.

 Podpora organizácií aktívnych na európskej úrovni na poli kultúry (oblasť činnosti 2)

Kultúrne organizácie, ktorých aktivity alebo plánované aktivity sú na európskej úrovni v oblasti kultúry, môžu získať grant na svoje prevádzkové náklady. Táto oblasť podpory je určená organizáciám, ktoré sledujú všeobecné európske záujmy v oblasti kultúry. Podpora sa udeľuje vo forme spolufinancovania nákladov spojených so stálym pracovným programu organizácií. Ide o zásadný rozdiel v porovnaní so všetkými ostatnými oblasťami činností programu Kultúra. V kapitole III.2 sa nachádza podrobnejší popis podpory prevádzkových nákladov, ako aj projektových grantov. V rámci tejto oblasti činností sa podporujú štyri kategórie organizácií:

a) veľvyslanci,

b) siete organizácií podporujúcich kultúru,

c) festivaly,

d) štruktúry na podporu kultúrnej politiky, ktoré sú ďalej rozdelené do dvoch podskupín:

      1) platformy štruktúrovaného dialógu,

      2) zoskupenia pre politické analýzy.

Dostupné sú granty od 100 000 EUR do 600 000 EUR pod podmienkou, že podpora z EÚ nebude vyššia ako 80 % oprávneného rozpočtu.

Podpora analýz a zbierania a rozširovania informácií a zvyšovania dopadu projektov na poli kultúrnej spolupráce (oblasť činnosti 3)

Podpora je určená projektom zameraným na analýzu a šírenie informácií, ktorých cieľom je zber a výskum údajov v kultúrnom sektore. Projekty by mali reagovať na potrebu kvantitatívnej evidencie v oblasti kultúry a hodnotenia výsledkov s ohľadom na ciele programu Kultúra.

Je potrebné sprístupniť informácie o programe Kultúra umelcom a kultúrnym organizáciám na miestnej úrovni. Za týmto účelom sú vo všetkých oprávnených štátoch podporované Kultúrne kontaktné body15. Program podporuje vypracovávanie štúdií a analýz v oblasti európskej kultúrnej spolupráce a európskej kultúrnej politiky. Cieľom tejto podpory je zvýšenie objemu, kvality informácií, dát na vypracovanie komparatívnych štúdií a analýz kultúrnej spolupráce na európskej úrovni, najmä s ohľadom na mobilitu osôb pracujúcich v odvetví kultúry, pohyb umeleckých diel, umeleckých a kultúrnych produktov, medzikultúrny dialóg.

Program Kultúra taktiež podporuje zber a šírenie informácií, ako aj aktivity zamerané na maximalizovanie dopadu projektov. Podporuje výmenu skúseností, pozitívnych príkladov a šírenie informácií súvisiacich s programom, ako aj európskou kultúrnou spoluprácou v širokom zmysle.

Informačný zdroj:

http://www.ccp.sk/

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011