Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo

Pro Slovakia

Ide o program číslo 5 v rámci dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Program je zameraný na:

  • podporu prezentácie slovenského umenia a kultúry v zahraničí,
  • podporu mobility umelcov a kultúrnych pracovníkov a podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry,
  • spolufinancovanie projektov, ktoré získali finančnú podporu z medzinárodných zdrojov, ak ich realizáciu s ohľadom na ciele Európskeho spoločenstva vo vzťahu k Slovenskej republike možno považovať za významné v oblasti kultúry.

Program nie je určený na podporu podujatí v rámci družobnej spolupráce na miestnej a regionálnej úrovni ani na podporu študijných pobytov a kurzov.

Program sa člení na 3 podprogramy:

Prezentácia slovenského umenia a kultúry v zahraničí 

Cieľom podprogramu je podpora prezentácie slovenského umenia a kultúry v zahraničí v oblasti literatúry, všetkých druhov hudobného, divadelného, tanečného, výtvarného, úžitkového umenia, fotografie, dizajnu, architektúry, pôvodnej slovenskej tvorby a tradičnej kultúry na podujatiach komplexného charakteru.

Mobilita umelcov a kultúrnych pracovníkov, medzinárodná spolupráca v oblasti kultúry.

Podprogram je zameraný na podporu mobility umelcov a kultúrnych pracovníkov a rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce v oblasti kultúry. Jeho cieľom je podporovať priamu a dynamickú výmenu názorov a skúseností na medzinárodnej úrovni a prispieť k rozvoju tvorivosti v oblasti umenia a kultúry. Ďalším cieľom podprogramu je podpora medzikultúrneho dialógu prostredníctvom recipročných umeleckých projektov a aktivít realizovaných v zahraničí aj na Slovensku.

Spolufinancovanie projektov, ktoré získali podporu z medzinárodných zdrojov

Cieľom podprogramu je formou čiastočného spolufinancovania podporovať realizáciu významných projektov, ktoré získali finančnú podporu z medzinárodných zdrojov a tým uľahčovať zapájanie sa slovenských subjektov do medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry.

O dotáciu je možné žiadať na projekty z oblasti kultúry, ktoré získali podporu z programu EÚ Kultúra 2007 – 2013 a na tie, ktoré získali minimálne tretinovú podporu z iných medzinárodných zdrojov (Medzinárodný vyšehradský fond, Stredoeurópska iniciatíva, Nadácia Anny Lindhovej, kultúrne nadácie, a pod.).   

 

Informačný zdroj:

http://www.culture.gov.sk/ministerstvo/grantovy-system/dotacie-2011

 

Výzvy na rok 2011:

1. výzva: 31. január 2011

aktuálna výzva: 31. máj 2011

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011