Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo

Európa pre občanov (2007-2013)

Komunitárny program EÚ Európa pre občanov 2007- 2013 bol prijatý Európskym parlamentom a Radou 12. decembra 2006. Program podporuje celý rad aktivít na báze „aktívneho európskeho občianstva" a tým zabezpečuje zapojenie občanov a organizácií do procesu európskej integrácie.

Miestne a regionálne orgány a neziskové organizácie môžu získať podporu na diskusné podujatia, konferencie,  workshopy, umelecké dielne, športové podujatia, štúdie a iné občianske aktivity rôznorodého charakteru.

Slovenská republika sa zapojila do programu Európa pre občanov od roku 2004 vstúpením do Európskej únie.


Ciele programu sú:

  • Priblížiť Európu k občanom, a tak zvýšiť ich pocit zodpovednosti za Európsku úniu
  • Podporovať vzájomné porozumenie a toleranciu medzi občanmi Európy, a tak prispievať k dialógu medzi kultúrami
  • Rozvíjať  povedomie európskej identity založenej na spoločných hodnotách, histórii a kultúre
  • Podporovať pocit občianstva Európskej únie
  • Zvyšovať vedomosti o histórii a kultúre ostatných európskych národov
  • Podporovať interakciu medzi občanmi a organizáciami občianskej spoločnosti

Na Slovensku za implementácu programu Európa pre občanov 2007-2013 zodpovedá Európsky kontaktný bod Slovensko, so sídlom v Divadelnom ústave Bratislava.

Viac informácií nájdete na www.europapreobcanov.sk

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011