Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Dotačný systém

Grantový systém -  rok 2008

Upozornenie Vážení žiadatelia,

dňa 1. októbra 2008 nadobúda účinnosť nový Výnos Ministerstva kultúry SR z  26. augusta 2008 č. MK-3026/2008-10/11619 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktorý prináša nasledovné zmeny:

a) spolufinancovanie projektu – percento spolufinancovania sa odvíja od právnej formy žiadateľa a je rozdelené do 4 skupín:

1. spolufinancovanie vo výške 15 % sa požaduje od fyzických osôb, občianskych združení, nadácií, záujmových združení právnických osôb, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby a neinvestičného fondu,

2. spolufinancovanie vo výške 30 % sa požaduje od fyzických osôb a právnických osôb oprávnených na podnikanie, vyššieho územného celku, obce, rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii, ktorej zriaďovateľom je VÚC alebo obec, vysokej školy, registrovanej cirkvi a Matice slovenskej,

3. spolufinancovanie vo výške 5 % sa požaduje v programe Audiovízia 2008 bez ohľadu na právnu formu žiadateľa,

4. spolufinancovanie vo výške 0 % sa požaduje v programe Kultúrne poukazy 2008 bez ohľadu na právnu formu žiadateľa.

b) predkladanie potvrdení - k žiadosti o dotáciu je potrebné priložiť potvrdenia zo Sociálnej poisťovne, Daňového úradu, všetkých zdravotných poisťovní (bez ohľadu na to, či máte zamestnancov)                 a konkurzného súdu (potvrdenie vydáva okresný súd v sídla kraja, potvrdenie musia predložiť všetci žiadatelia, okrem VÚC, obce, cirkvi a náboženskej spoločnosti) /ďalej len „potvrdenia“/

Pri podávaní viacerých žiadostí od jedného žiadateľa v rámci Grantového systému na rok 2009 je potrebné potvrdenia priložiť nasledovne:

1x originál potvrdení, ktoré nebudú staršie ako tri mesiace. Originál potvrdení je potrebné priložiť k prvej žiadosti, ktorá bude na ministerstvo zaslaná bez ohľadu na to, do ktorého programu sa žiadosť podáva.
- do ostatných žiadostí o dotáciu postačí priložiť kópie potvrdení resp. odvolávku na žiadosť, v ktorej sú originály potvrdení priložené. 

 Ak však časový úsek medzi zaslaním prvej žiadosti o dotáciu s originálmi potvrdení a ďalšou žiadosťou o dotáciu bude dlhší ako tri mesiace, je potrebné pri podávaní ďalšej žiadosti opätovne priložiť aktuálne originály potvrdení.

 V prípade, že ani k jednej žiadosti nebudú priložené originály potvrdení, ale len kópie, bude sa žiadosť považovať za neúplnú.

 Upozorňujeme žiadateľov, že potvrdenia zaslané do Grantového systému 2008 nebudú v Grantovom systéme na rok 2009 akceptované, bez ohľadu na dátum vystavenia potvrdenia.

Predkladanie potvrdeníviac informácií

c) dotáciu možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie a jej elektronickej registrácie,

d) žiadosti o dotáciu na rok 2008 je možné predkladať do 10. novembra 2008.

Prílohy k výnosu Ministerstva kultúry SR z  26. augusta 2008 č. MK-3026/2008-10/11619

Všeobecné informácie

Elektronická registrácia žiadostí na rok 2008

V zmysle Výnosu MK SR z 26. augusta 2008 č. MK-3026/2008-10/11619 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky žiadosti do Grantového systému na rok 2008 bolo možné predložiť do 10. novembra 2008.

Grantové programy

1 Obnovme si svoj dom

2 Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií

3 Audiovízia 2008

4 Umenie

5 Pro Slovakia

6 Kultúra národnostných menšín

7 Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva  

8 Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť

9 Kultúrne poukazy

Metodické usmernenie pre predkladanie potvrdení k žiadostiam zaslaným do 30. 9. 2008

______________________ 

Logá Ministerstva kultúry SR (pre potreby grantových projektov )


 

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011