Ministerstvo

Úvod > Ministerstvo > Dotačný systém

Dotácie 2011

Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 2011

Všeobecné informácie

  • Zákon č. 434/2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

  • Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 15. decembra 2010 č. MK-2320/2010-10/11656, o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti

príloha č.1, príloha č. 2, príloha č. 3, príloha č. 4, príloha č. 5

  • Výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 21. septembra 2011 č. MK-2576/2011-10/12579, ktorým  sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva kultúry Slovenskej republiky č. 503/2010 Z. z. o podrobnostiach o účele poskytnutia dotácie, vzore žiadosti, popisu projektu a celkového rozpočtu projektu a ďalších podrobnostiach o náležitostiach žiadosti

  • Smernica č. 3/2010 o poskytovaní dotácie v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

      príloha č.1, príloha č. 2, príloha č. 3, príloha č. 4

  • Rokovací poriadok komisií programov/podprogramov dotačného systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

      príloha č.1, príloha č. 2

 

Elektronická registrácia žiadostí na rok 2011

  • Poučenie o postupe pri vypĺňaní elektronického formulára

V prípade problémov pri elektronickej registrácii prosím pošlite mail na granty@culture.gov.sk


Dotačné programy
(kliknutím na konkrétny program získate podrobnejšie informácie)

1 Obnovme si svoj dom (účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)

2 Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií (účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)

3 Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice (účel: čiastkové projekty súvisiace s projektom Európske hlavné mesto kultúry)


4 Umenie (účel: tvorba a šírenie umeleckých diel a ich reflexií; vzdelávací program v kultúre)

 

5 Pro Slovakia  Nové (účel: podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúry; podpora projektu, na ktorého realizáciu získal žiadateľ grant z Európskej únie, prostredníctvom programu vytvoreného Európskou úniou pre kultúrne odvetvia a kultúrne subjekty, ak takýto projekt prispieva k praktickej realizácii cieľov Európskej únie vo vzťahu k Slovenskej republike)


6 Národný cintorín v Martine

7 Kultúra znevýhodnených skupín obyvateľstva  (účel: kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva)

8 Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť (účel: kultúrna tvorivosť a voľnočasová kultúrna aktivita; vzdelávací program v kultúre)

9 Kultúrne poukazy (účel: sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných škôl, žiakom stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných škôl a stredných škôl)

 

Dotačný program Kultúra národnostných menšín prechádza od roku 2011 na Úrad vlády Slovenskej republiky

 

Ing. Lýdia Hlavatá
odbor programovej podpory

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom

Kultúrne podujatia v rezorte kultúry - odkaz sa otvorí v novom okne

Medzikultúrny dialóg - odkaz sa otvorí v novom okne

Štrukturálne fondy - odkaz sa otvorí v novom okne

portal.gov.sk - odkaz sa otvorí v novom okne

Kultúra - podujatia - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovensko kultúrny profil - odkaz sa otvorí v novom okne

Slovakia Cultural Profile - link opens in new window

Ministerstvo na Facebooku - link opens in new window

Ministerstvo kultúry SR bloguje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011