Cirkvi a náboženské spoločnosti

Úvod > Cirkvi a náboženské spoločnosti > Legislatíva > Zákony

Zákon 218/1949 Sb. zo dňa 14.októbra 1949 o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom

v znení
zákona č. 88/1950 Zb; zákona č. 16/1990 Zb. ktorý nadobudol účinnosť od: 23.1.1990,
zákona č. 522/1992 Zb.,  ktorý nadobudol účinnosť od: 20.11.1992 a zákona č. 467/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. 1. 2006.

PREDPIS JE NADRADENÝ:
578/1990 Zb.
187/1997 Z.z., 691/2004 Z.z.


Národné zhromaždenie Československej republiky uznieslo sa na tomto zákone:


§ 1

Osobné požitky duchovných

(1) Štát poskytuje podľa ďalších ustanovení tohto zákona registrovaným 1) cirkvám a náboženským spoločnostiam ustanovenú 2) úhradu osobných požitkov duchovných pôsobiacich ako zamestnanci cirkví a náboženských spoločností v duchovnej správe, v cirkevnej administratíve alebo v ústavoch pre výchovu duchovných, ak o to cirkev alebo náboženská spoločnosť požiada.

(2) Túto povinnosť nemajú cirkvi a náboženské spoločnosti, ktorých duchovným osobné požitky štát poskytoval k 31.12.1989.

(3) Celkový rozsah úhrady podľa odsekov 1 a 2
ustanoví zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
------------------------------------------------------------------
1) § 4 ods. 4 a § 22 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.
2) Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 578/1990 Zb. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností.

§ 2

Duchovenskú činnosť v cirkvách a náboženských spoločnostiach môžu vykonávať len osoby, ktoré sú bezúhonné.

 

§ 3

(1) Osobné požitky duchovných tvoria:

a) základný plat,
b) hodnostný prídavok,
c) zvýšenie základného platu za ocenenie vysokej kvality výkonu duchovenskej činnosti.

(2) Sumy základného platu, podmienky na priznanie hodnostného prídavku a jeho výšku a podmienky na priznanie zvýšenia základného platu za ocenenie vysokej kvality výkonu duchovenskej činnosti a podrobnosti o tomto zvýšení ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky. Základný plat sa v príslušnom roku zvýši o rovnaké percento a v rovnakom termíne, ako sa zvýši základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme podľa osobitného predpisu.3) .

------------------------------------------------------------------
3) Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 4
Náhrada cestovných, sťahovacích a iných výdavkov

Duchovní, ktorí majú nárok na osobné požitky, majú aj nárok na náhradu cestovných, sťahovacích a iných výdavkov podľa osobitného predpisu.4) .

------------------------------------------------------------------
4) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

§ 5
Povinnosť vyučovať náboženstvo

§ 5 zrušený

§ 6
Sociálne zabezpečenie


Na sociálne zabezpečenie duchovných sa vzťahujú osobitné predpisy.5) .

 ------------------------------------------------------------------
5) Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov.

 

§ 7
Pôsobenie a ustanovenie duchovných

§ 7 zrušený

§ 8
Vecné náklady

(1) Štát uhradzuje registrovaným 1) cirkvám a náboženským spoločnostiam podľa ich schváleného rozpočtu riadne vecné náklady spojené s výkonom bohoslužieb a iných náboženských úkonov i s cirkevnou administratívou.

(2) Na mimoriadne vecné náklady poskytne štát v odôvodnených prípadoch osobitnú pomoc.

------------------------------------------------------------------
1) § 4 ods. 4 a § 22 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.

§ 9
Povinnosti cirkví a náboženských spoločností

(1) Cirkvi a náboženské spoločnosti sú povinné každoročne predkladať Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky správu o hospodárení s finančnými prostriedkami poskytnutými podľa § 1 a 8.

(2) Na kontrolu hospodárenia s finančnými prostriedkami poskytnutými cirkvám a náboženským spoločnostiam zo štátneho rozpočtu sa vzťahuje osobitný predpis.6) .

------------------------------------------------------------------
 6) Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

§ 10
Majetok

§ 10 zrušený

§ 11
Zánik záväzkov

(1) Všetok súkromný a verejný patronát nad kostolmi, obročiami a inými cirkevnými ústavmi prechádza na štát.

(2) Všetky záväzky prispievať na účely cirkví a náboženských spoločností, ich zložiek, komunít, ústavov, základín, kostolov, obročí a fondov, opierajúce sa o patronát alebo o iné právne dôvody alebo dlhodobé zvyklosti, zanikajú, s výnimkou záväzkov členov cirkví a náboženských spoločností, vyplývajúcich zo zriadení štátom schválených.

§ 12
Učilištia pre výchovu duchovných

 § 12 zrušený

§ 13
Trestné ustanovenie

§ 13 zrušený

§ 14
Zrušovacie ustanovenie

Všetky predpisy, ktoré upravujú právne pomery cirkví a náboženských spoločností sa zrušujú.

§ 15
Účinnosť a vykonanie zákona

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011