Cirkvi a náboženské spoločnosti

Úvod > Cirkvi a náboženské spoločnosti > Dokumenty

 

Právne postavenie a ekonomické zabezpečenie registrovaných cirkví a náboženských spoločností

Slovenská republika garantuje náboženskú slobodu svojím najvyšším zákonom - Ústavou Slovenskej republiky, Ústavným zákonom č. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných ľudských práv a slobôd, zákonom č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov. Tieto právne normy upravujú slobodu svedomia a náboženskej viery a poskytujú garancie pre dodržiavanie týchto základných ľudských práv a slobôd. Zároveň sú aj výrazom záväzného prijatia a rešpektovania medzinárodných záväzkov. V súlade s uvedenými princípmi upravujú zásadné podmienky vzťahu štátu a cirkví.

Ústava Slovenskej republiky, ktorá rešpektuje Listinu základných práv a slobôd, deklaruje Slovenskú republiku ako štát laický, ideologicky a nábožensky neutrálny, ktorý sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo. Zásadné otázky vzťahu štátu a cirkví upravuje už spomínaný zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností. Okrem poskytovania záruk pre dodržiavanie slobody svedomia a náboženskej viery a definovania postavenia cirkví upravuje tiež niektoré podmienky registrácie cirkví.

Štát poskytuje registrovaným cirkvám a náboženským spoločnostiam významnú podporu pri výkone ich náboženskej a verejnoprospešnej činnosti, garantuje ich právne postavenie a možnosti ich pôsobenia vo verejnom živote. Snahou Slovenskej republiky je aj naďalej tieto vzťahy rozvíjať a legislatívne upraviť tak, aby plne zodpovedali potrebám spoločnosti.

Otázky finančných vzťahov štátu a cirkví sú upravené predovšetkým zákonom č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení zákona č. 16/1990 Zb., ktorým bol zrušený dozor štátu nad cirkvami, v znení zákona č. 522/1992 Zb. a zákona č. 467/2005 Z. z. Okrem týchto uvedených zákonov sú v oblasti vzťahov štát - cirkev i ďalšie normatívne právne akty, ktoré upravujú rôzne okruhy problémov. K finančnému zabezpečeniu cirkvi a náboženských spoločností je potrebné uviesť, že štát priamymi dotáciami prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR financuje platy a odvody duchovným cirkví a poskytuje príspevok na prevádzkové náklady cirkevných ústredí (biskupských úradov).

Financovanie cirkví a náboženských spoločností v SR za roky 2000 - 2011

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako ústredný orgán štátnej správy vo veciach cirkví a náboženských spoločností vykonáva v zákonom vymedzenom rozsahu štátnu správu na úseku cirkví a náboženských spoločností. Nie je však ich nadriadeným orgánom ani neriadi ich činnosť. Registrované cirkvi a náboženské spoločnosti sú právnickými osobami s vlastnou štruktúrou, orgánmi, vnútornými predpismi a obradmi. Môžu sa vzájomne združovať, vytvárať komunity, rády, spoločnosti a podobné spoločenstvá. Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti, najmä ustanovujú svoje orgány, ustanovujú svojich duchovných a zriaďujú rehoľné a iné inštitúcie nezávisle od štátnych orgánov. Bez obmedzenia nadväzujú a udržujú kontakty s príslušníkmi náboženských komunít a organizácií v zahraničí.

 

Názov registrovanej cirkvi, náboženskej spoločnosti
 

 

Počet veriacich

 

podľa sčítania ľudu z 3. marca 1991  

podľa sčítania ľudu z 26. mája 2001  

Rímskokatolícka cirkev v SR

 

3.187.383

 

3.708.120

 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

 

326.397

 

372.858

 

Gréckokatolícka cirkev v SR

 

178.733

 

219.831

 

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku

 

82.545

 

109.735

 

Pravoslávna cirkev na Slovensku

 

34.376

 

50.363

 

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia v SR

 

10.501

 

20.630

 

Evanjelická cirkev metodistická, Slovenská oblasť

 

4.359

 

7.347

 

Cirkev adventistov siedmeho dňa, Slovenské združenie

 

1.721

 

3.428

 

Bratská jednota baptistov v SR

 

2.465

 

3.562

 

Cirkev bratská v SR

 

1.861

 

3.217

 

Apoštolská cirkev na Slovensku

 

1.116

 

3.905

 

Ústredný zväz Židovských náboženských obcí v SR

 

912

 

2.310

 

Starokatolícka cirkev na Slovensku

 

882

 

1.733

 

Kresťanské zbory na Slovensku

 

700

 

6.519

 

Cirkev československá husitská na Slovensku

 

625

 

1.696

 

Novoapoštolská cirkev v SR

 

 

*

 

Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní v SR

 

 

**

 

Bahájske spoločenstvo v Slovenskej republike

 

***

* Cirkev bola registrovaná 1. septembra 2001
** Cirkev bola registrovaná 18. októbra 2006
*** Náboženská spoločnosť bola registrovaná 19. apríla 2007

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011